Standardutveckling · SIS/TK 222

Lyftredskap

För att minska risken för skador vid arbete med lyftredskap är det viktigt med gemensamma europeiska och globala säkerhetskrav. Genom att delta i kommittén har du möjlighet att påverka framtida innehåll i berörda standarder och få tidig information om utvecklingstrender. Standarderna riktar sig både till tillverkare och användare av lyftredskap.

 Avsikten med standardiseringsarbetet inom området för Lyftredskap är att, genom att åstadkomma enhetliga regler för provningsmetoder, dimensionsstandarder, materialkrav, användnings- och kassationsregler m.m, för att uppnå

• minskad risk för skador på personer genom brott, urkrokning eller dylikt

• säkra lyft genom att kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör är dimensionsmässigt anpassade till varandra

• tidig information om internationella utvecklingstrender inom området

• fri handel över gränser genom samordnad europeisk och internationell standard

Kommittén bevakar, medverkar i och påverkar det internationella standardiseringsarbetet med kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör inom det europeiska standardiseringsarbetet samt motsvarande globala standardiseringsarbete. Därigenom tillgodoses svenska intressenters önskemål i europeiska och internationella standarder så att de fastställda standarderna direkt kan användas i Sverige. Kommittén verkar även för att fastställda standarder används vilket bidrar till att öka säkerheten och eliminera tekniska handelshinder.

De produkter som standardiseras inom projektets ram används världen över inom transport, byggnad, gruvindustri, tillverkning och även inom turistnäringen samt där det i övrigt krävs säkra lyft, säkring av transporter och säkring av last. Inte minst i samband med lyftkranar är detta viktigt. Se även kommittén för lyftkranar.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén bevakar och deltar i det europeiska standardiseringsarbetet med kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör (CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety). Det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN är inriktat på säkerhetskrav och har koppling till EU-direktiv, dvs. de standarder som är under arbete utarbetas på uppdrag av EU-kommissionen och avses bli s.k. harmoniserade standarder. Detta är standarder som specificerar ett sätt att uppfylla EU-direktivets krav, inom det här området är det främst Maskindirektivet.

Kommittén bevakar och deltar även i det internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 105, Steel wire ropes, och ISO/TC 111, Round steel link chains, lifting hooks and accessories och dess subkommittéer.

Ett värdefullt arbete

Den svenska kommittén är även ett nationellt forum för erfarenhets- och informationsutbyte mellan alla svenska intressenter som vill verka för standardisering inom området kätting, stållinor, band, sling, stroppar och tillbehör. Genom deltagandet i ISO- och CEN-arbetet får deltagarna tidig information om kommande standarder och därmed även om utvecklingstendenserna internationellt och i Europa,som de har nytta av i sitt eget utvecklingsarbete.

Standardiseringsarbetet ger vidare deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med berörda parter inom branschen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
ISO 2415, Schacklar - Smidda schacklar för allmänna lyftändamål - Raka schacklar och lyrschacklar
EN 13411-9, Lyftredskap - Lininfästningar för stållinor- Säkerhet - Del 9: Solida kauser
EN 12385-3, Stållinor - Säkerhet - Del 3: Information om användning och underhåll
EN 12385-5, Stållinor - Säkerhet - Del 5: Kardellinor för hissar
EN 13411-7, Lininfästningar för stållinor - Säkerhet - Del 7: Symmetriska killås
EN 13411-4, Infästningar för stållinor - Säkerhet - Del 4: Metall- och plastingjutning
ISO 4779, Forged steel lifting hooks with point and eye for use with steel chains of grade M(4)
Visa fler Visa färre
Utgivet 55 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Axel Johnson International AB, STOCKHOLM
BEMA Kättingmäster AB, VARBERG
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Certex Svenska AB, Göteborg
Certex Svenska AB, TÄBY
Forankra AB, VÅRGÅRDA
Gunnebo Industrier AB, Växjö
Gunnebo Industrier AB, VÄSTERÅS
Kiwa Inspecta AB, VÄSTERÅS
Kiwa Inspecta AB, SOLNA
Lyft & Surrningsredskap AB, KUNGÄLV
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 105, Steel wire ropes
ISO/TC 111, Round steel link chains, chain slings, components and accessories
ISO/TC 111/SC 1, Chains and chain slings
ISO/TC 111/SC 3, Components and accessories
ISO/TC 111/SC 3/AHG 1, Feasibility of toughness material into components
ISO/TC 111/SC 3/WG 8, Forged shackles for general lifting purposes – Dee shackles and bow shackles
CEN/TC 168, Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
CEN/TC 168/WG 1, Welded round steel link chains and chain slings
CEN/TC 168/WG 2, Steel wire ropes, their terminations and wire rope slings
CEN/TC 168/WG 4, Hooks and other accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Berggren
Projektledare
sara.berggren@sis.se

Jörgen Wyke
Projektledare
jorgen.wyke@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se