Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-2: Cisterner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-2: Cisterner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper: a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbarb) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T < 150°C; c) Maximal dimensionerande vätskenivå inte högre än cisternens överkant. (2) Denna del 4-2 behandlar endast krav för stålcisterners bärförmåga och stabilitet. För andra dimens-ionerings- och utformningskrav hänvisas till EN 14015 för cisterner med samma temperatur som omgiv-ningen och till EN 14620 för kryogeniska cisterner. För tillverkning och utförande hänvisas till EN 1090. Dessa andra krav inkluderar grundläggning och sättningar, tillverkning, uppförande och provning, funkt-ionella krav, samt utformning av detaljer som manhål, flänsar, och påfyllningsanordningar. (3) Regler angående de specifika kraven vid seismisk belastning ges i EN 1998-4 (Eurokod 8 del 4: ”Di-mensionering av bärverk med avseende på jordbävning – del 4: Silor, behållare och rörledningar”) som kompletterar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall. (4) Upplagskonstruktioner för cisterner dimensioneras enligt EN 1993-1-1.(5) Takkonstruktioner i aluminium till stålcisterner dimensioneras enligt EN 1999-1-5. (6) Grundkonstruktioner i armerad betong för stålcisterner dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997. (7) Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålcisterner ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, del 4: Silor och behållare”. Kompletterande regler om laster på cisterner ges i Bilaga A av denna del 4-2 av Eurokod 3.

Ämnesområden

Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-2: Cisterner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Artikelnummer: STD-8027224

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Tillägg till: SS-EN 1993-4-2:2007 , SS-EN 1993-4-2:2007