Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-2: Cisterner

Status: Gällande

Omfattning
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper:
a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbar
b) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T
c) Maximal dimensionerande vätskenivå inte högre än cisternens överkant.

(2) Denna del 4-2 behandlar endast krav för stålcisterners bärförmåga och stabilitet. För andra dimens-ionerings- och utformningskrav hänvisas till EN 14015 för cisterner med samma temperatur som omgiv-ningen och till EN 14620 för kryogeniska cisterner. För tillverkning och utförande hänvisas till EN 1090. Dessa andra krav inkluderar grundläggning och sättningar, tillverkning, uppförande och provning, funkt-ionella krav, samt utformning av detaljer som manhål, flänsar, och påfyllningsanordningar.

(3) Regler angående de specifika kraven vid seismisk belastning ges i EN 1998-4 (Eurokod 8 del 4: ”Di-mensionering av bärverk med avseende på jordbävning – del 4: Silor, behållare och rörledningar”) som kompletterar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall.

(4) Upplagskonstruktioner för cisterner dimensioneras enligt EN 1993-1-1.

(5) Takkonstruktioner i aluminium till stålcisterner dimensioneras enligt EN 1999-1-5.

(6) Grundkonstruktioner i armerad betong för stålcisterner dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997.

(7) Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålcisterner ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, del 4: Silor och behållare”. Kompletterande regler om laster på cisterner ges i Bilaga A av denna del 4-2 av Eurokod 3.

Ämnesområden

Enheter för vätskelagring Allmänt (23.020.01) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Artikelnummer: STD-8027224

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Tillägg till: SS-EN 1993-4-2:2007 , SS-EN 1993-4-2:2007