Standard Swedish standard · SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks

Status: Valid

Scope
(1) Del 4-2 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av vertikala cylindriska och rektangu-lära stålcisterner ovan mark avsedda för lagring av vätskor med följande egenskaper:
a) Karakteristiskt inre tryck ovanför vätskeytan mellan -100mbar och 500mbar
b) Dimensionerande ståltemperatur mellan -50°C och +300°C. För cisterner i austenitiskt rostfritt stål får den dimensionerande temperaturen vara mellan -165°C och +300°C. För cisterner ut-satta för utmattning bör temperaturen begränsas till T
c) Maximal dimensionerande vätskenivå inte högre än cisternens överkant.

(2) Denna del 4-2 behandlar endast krav för stålcisterners bärförmåga och stabilitet. För andra dimens-ionerings- och utformningskrav hänvisas till EN 14015 för cisterner med samma temperatur som omgiv-ningen och till EN 14620 för kryogeniska cisterner. För tillverkning och utförande hänvisas till EN 1090. Dessa andra krav inkluderar grundläggning och sättningar, tillverkning, uppförande och provning, funkt-ionella krav, samt utformning av detaljer som manhål, flänsar, och påfyllningsanordningar.

(3) Regler angående de specifika kraven vid seismisk belastning ges i EN 1998-4 (Eurokod 8 del 4: ”Di-mensionering av bärverk med avseende på jordbävning – del 4: Silor, behållare och rörledningar”) som kompletterar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall.

(4) Upplagskonstruktioner för cisterner dimensioneras enligt EN 1993-1-1.

(5) Takkonstruktioner i aluminium till stålcisterner dimensioneras enligt EN 1999-1-5.

(6) Grundkonstruktioner i armerad betong för stålcisterner dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997.

(7) Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålcisterner ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, del 4: Silor och behållare”. Kompletterande regler om laster på cisterner ges i Bilaga A av denna del 4-2 av Eurokod 3.

Subjects

General (23.020.01) Stationary containers and tanks (23.020.10) Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8027224

Edition: 1

Approved: 6/30/2017

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Amendment: SS-EN 1993-4-2:2007 , SS-EN 1993-4-2:2007