Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2005

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Omfattning
(1)P Eurokod 6 tillämpas vid projektering av bärverk eller bärverksdelar av oarmerat, armerat, förspänt och randförstärkt murverk.

(2)P Eurokod 6 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet och beständighet. Andra krav t.ex. avseende
termisk eller akustisk isolering beaktas inte.

(3)P Utförande täcks endast i den omfattning som är nödvändig för att ange kvaliteten på de konstruktionsmaterial
och produkter som avses att användas och den standard på arbetsutförandet på byggplatsen
som krävs för att överensstämma med gjorda tolkningar av konstruktionsreglerna.

(4)P Eurokod 6 täcker inte de speciella kraven vid seismisk konstruktion. Regler med hänsyn till sådana
krav ges i Eurokod 8, som kompletterar och är i överensstämmelse med Eurokod 6.

(5)P Numeriska värden på de laster på byggnader och anläggningar, som ska beaktas vid dimensionering, ges inte i Eurokod 6. De återfinns i Eurokod 1.

(1)P Del 1-1 av Eurokod 6 ger grundläggande dimensioneringsregler för byggnadsverk av oarmerat murverk och armerat murverk, där armeringen är inlagd för att åstadkomma seghet och bärförmåga, eller för att förbättra brukbarheten. Principerna för dimensionering av förspänt murverk och randförstärkt murverk ges, men inte råden. Denna del gäller inte för murverk med en planarea av mindre än 0,04 m2.

(2) För bärverkstyper som inte är uttömmande behandlade, för nya konstruktiva tillämpningar av etablerade
material, för nya material, eller där laster och andra påverkningar utanför normal erfarenhet måste tas om hand, kan samma principer och råd, som ges i föreliggande EN vara tillämpliga, men kan behöva kompletteras.

(3) Del 1-1 ger detaljerade regler som huvudsakligen är tillämpliga för vanliga byggnader. Tillämpligheten
för dessa regler kan vara begränsad, av praktiska skäl eller på grund av förenklingar; eventuella gränser för tillämpbarheten ges vid behov i texten.

(4)P Följande ämnesområden behandlas i del 1-1:
— kapite

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, grund (91.070.50) Murverk (91.080.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel: Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Artikelnummer: STD-75753

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 120

Finns även på: SS-EN 1996-1-1:2005

Ersätter: SS-ENV 1996-1-1 , SS 137304 , SS 228150

Ersätts av: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012