Nyhet · 2016-02-01

"Standarder är en del av vårt varumärke"

Standarder har blivit allt viktigare för oss – inte minst vid export. De är en del av vårt varumärke, säger Eva Löfstrand, chef för ledningssystemen på SCA Forest Products.

Kvalitet, miljö, energi, spårbarhet, arbetsmiljö... De områden som omfattas av standarder blir allt fler inom hygien- och skogsföretaget SCA.

– Standarder är viktiga både ur ett affärs- och kundperspektiv. Certifieringar och standardiserade processer effektiviserar vår verksamhet och hjälper oss att både tjäna och spara pengar. Dessutom är det en fråga om förtroende: på vissa marknader kan vi inte sälja våra produkter om vi inte kan garantera spårbarheten i vår skogsråvara, påpekar Eva Löfstrand, som tillhör SCA Forest Products huvudkontor i Sundsvall.

Hon arbetar heltid med standarder – framför allt med kvalitetsledningssystemet ISO 9001, miljöledningssystemet ISO 14001 och energiledningssystemet ISO 50001. Bolaget är certifierat enligt alla dessa ledningssystemstandarder.

– ISO 9001 har vi haft med oss i 15–20 år. Alla stora massa- och pappersbruk följer den, det har blivit ett vedertaget sätt att jobba. En bärande del är PDCA-hjulet (plan, do, check, act), som vi använder i arbetet med ständiga förbättringar, berättar Eva Löfstrand.

Även ISO 14001 har blivit en grundpelare och för ungefär tio år sedan tillkom energiledningssystemet.

– Det som i dag är ISO 50001 var från början en svensk standard. Genom att delta i Energimyndighetens program för energieffektivisering i industrin kunde företagen få rabatt på den svenska elskatten. Ett av kraven var certifiering mot ett energiledningssystem.

– Med tiden har det visat sig att ISO 50001 bidrar till besparingar på flera sätt. Det handlar om åtgärder i vardagen: till exempel att släcka lampor efter sig, sänka värmekostnaderna och använda rätt varvtal på maskinerna. Sammantaget har det här varit ett framgångsrikt arbete för oss, konstaterar Eva Löfstrand.

Hos SCA Forest Products har kvalitets-, miljö- och energidelarna kopplats ihop och integrerats i ett och samma interna ledningssystem.

När det kommer till mer branschspecifika standarder är det framför allt skogsbruksstandarden FSC, Forest Stewardship Council, och spårbarhetsstandarden PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, som är av stor vikt för ett skogsbolag som SCA. Båda programmen verkar för ett uthålligt skogsbruk.

– På många av våra marknader är FSC- och PEFC-certifiering ett absolut krav. Kunderna vill vara säkra på att råvaran till de produkter de köper kommer från ansvarsfullt skötta skogar. När vi exempelvis exporterar trävaror från vårt sågverk måste vi ha koll på hela kedjan bakåt. Det är avgörande inte minst i Frankrike och andra europeiska länder, men även på många håll i Asien.

De massa- och pappersfabriker som ingår i SCA Forest Products levererar applikationer till bland annat livsmedelsindustrin. Även här ställs mycket höga krav på kvalitet och produktsäkerhet.

– Det gäller att ta hänsyn till kundkraven redan i vårt produktutvecklingsarbete. Vi blir granskade i alla led, och granskar själva de företag som är våra leverantörer. I dessa processer är standarder ett viktigt verktyg att hänvisa till, både för teknik och för mer "mjuka" delar. Det här kan omfatta allt från arbetsmiljön till hur vi bygger våra fabriker och vilka maskinstandarder vi använder.

Arbetet med standarder är nära förknippat med företagets CSR-arbete, det vill säga miljö, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

– Vi måste på olika sätt kunna visa omvärlden att vi till exempel har en bra arbetsmiljö. Betydelsen av det har definitivt ökat, förklarar Eva Löfstrand, som ser fram emot den ISO-standard för arbetsmiljöledning, ISO 45001, som enligt planerna ska publiceras hösten 2016.

Redan nu har dock SCA Forest Products sjösatt ett stort arbetsmiljöprojekt, kallat Zero, som ska pågå i tre år. Här görs en bred inventering i organisationen med målet att bland annat förbättra den gemensamma riskbedömningen.

– Även i andra sammanhang arbetar vi mycket med att korsbefrukta olika fabriker. Syftet är att hitta "best practice", se var de bästa arbetssätten finns och sprida dem som goda exempel.

– Också här är standarder till hjälp: vid internrevisionerna tittar vi på hur olika enheter har löst olika frågor. På så sätt hittar vi vägar att utveckla verksamheten.

Eva Löfstrand ansvarar för både externa och interna revisioner. Till sin hjälp har hon cirka 30 internrevisorer.

– Det är tydligt att standarder har fått en allt viktigare roll. Det handlar inte längre om "skruvar och muttrar", utan berör det mesta. Själv är jag ingen stor vän av pärmar och dokument – styrkan är att standarderna visar hur det går att jobba med olika frågor. Att slippa börja från noll sparar en massa tid.

SCA Forest Products håller ständigt utkik efter standardiserade lösningar, även på administrations- och utbildningssidan. Entreprenörskontrakten är till exempel enhetligt utformade och alla entreprenörer som ska arbeta på någon av anläggningarna får genomgå samma typ av grundutbildning. Det har ökat säkerheten och förenklat rutinerna.

Ett antal av SCA:s experter deltar i olika standardiseringskommittéer hos bland annat SIS. Eva Löfstrand har varit aktiv på svensk nivå i revideringen av ISO 14001.

– Det har varit en spännande resa. Jag tycker att den nya versionen är mer svårläst, men den har också sina fördelar. Den stora vinsten är att det blir tydligare att kvalitetsarbetet ytterst är ledningens ansvar, säger Eva Löfstrand.

Text: Lena Lidberg

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100)


Eva Löfstrand, chef för ledningssystemen på SCA Forest Products.

FAKTA SCA

Bakgrund: Grundades 1929 genom sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag.

Verksamhet: Utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Är även Europas största privata skogsägare. Affärsenheten SCA Forest Products, med cirka 4 000 anställda, tillverkar tryckpapper, förpackningspapper, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Finns i: SCA bedriver försäljning i cirka 100 länder. Koncernens huvudkontor ligger i Stockholm.

Anställda: Omkring 44 000, varav cirka 5 700 i Sverige.

Omsättning: Totalt cirka 104 miljarder kronor (2014)

Aktuella standarder

Ledningsystem för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015

Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2015

Energiledningssystem SS-EN ISO 50001:2018

Om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor. Läs mer >

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv