Nyhet · 2018-11-13

Hur ska kommunerna få tillit att fungera i praktiken?

Pendeln är på väg att slå över, från stuprör och detaljregler till delegerat ansvar för professionerna. Om transformationen ska lyckas krävs tydliga spelregler.

Esbjörn Grandalen, processledare på Västerviks kommun
Utvecklingen berör i hög grad landets kommuner, inte minst för att attrahera rätt kompetens. Det är en av slutsatserna från den av regeringen tillsatta tillitsdelegation.

Frågan är om det räcker med tillit för att demokratin och kommunernas verksamheter ska fungera.

– Det behövs ett tydligt ramverk, så att medarbetarna känner trygghet i sina professioner, säger Esbjörn Grandalen, processledare på Västerviks kommun.

Västervik är i färd med att införa kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Enligt Esbjörn ligger det rätt i tiden, både för att personalen ska kunna fokusera på sina respektive ansvarsområden och den pågående digitaliseringen.

– Vi lägger in många rutiner i verksamhetssystemet och minskar medarbetarnas administrativa börda. ISO 9001 ska vara ett stöd i deras arbete, säger Esbjörn.

Han pekar även på att medborgarna förväntar sig att kommunen ska uppträda som en enhet och att utlovade åtgärder också blir genomförda. Då krävs en ledningsstandard för att alla enheter ska arbeta åt samma håll. I alla kommuner är kommunen själv den största arbetsgivaren med den mest diversifierade verksamhet, med allt från skola och socialtjänst till energibolag.

Enligt Esbjörn finns även ett stort behov av kunskap om kommunens resurser, så att organisationen inte går i baklås av för många uppgifter och att politikerna har klart för sig vilka resurser som finns.

Jimmy Wendin är arbetschef på ett företag i byggbranschen, med många uppdrag för kommuner. Han beskriver följderna av bristande insikt om kommunens egna resurser.

– Det är inte ovanligt att tidsplanen är så pressad att vi börjar bygga på anbudshandlingarna och löser detaljerna på plats. Det händer att slutbesiktningen skjuts upp för att bygghandlingar saknas när bygget är slutfört.

Orsaken har varit att kommunen missbedömt sina egna resurser, vilket lett till merarbete för både den egna organisationen och för entreprenörerna. Följden blir att kommunen förlorar kontrollen över projektet och att kostnaderna drar iväg.

Det finns även en politisk dimension. Ett vanligt problem är att beslutsfattarna varken får besked om resurserna eller information om hur besluten verkställts och med vilka resultat.

– Frågan som vi ofta ställer oss är varför organisationen inte gör som vi beslutat, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

ISO 9001:2015 är ett kvalitetsledningssystem som i sin senaste version är anpassat även för tjänsteverksamheter inom kommuner. SIS, Swedish Standards Institute, representerar Sverige i det internationella arbetet med standardutveckling som sker inom organisationerna ISO och CEN. Standarderna tas fram i kommittéer där alla berörda är välkomna att delta i arbetet.

Vill du veta mer om oss på SIS och vårt arbete med standarder klicka här >> 


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.