Pressmeddelande · 2020-01-16

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

– När ett ledningssystem för tillgångar används blir det enklare att styra, samordna och kontrollera aktiviteter för ledning av tillgångar och fatta riskbaserade beslut med hänsyn till tillgångens livscykel. ISO 55000-serien är värdefull hjälp för organisationer som förvaltar tillgångar långsiktigt. Den motverkar stuprörstänkande, sparar pengar, minskar risker och ökar leveranskvalitet, säger Ann-Sofie Sjöblom.

Samhällsutvecklingen mot alltmer digitaliserade och smarta verksamheter gör att behovet av att ha kontroll på sina tillgångar ökar och att se tillgångar som en strategisk resurs för värdeskapande, Vägledningen, ISO 55002, är en guide som stöder och förenklar implementeringen av kraven som anges i serien. Huvuddelarna som nu tydliggörs ännu mer handlar om strategiska planer, beslutsfattande, riskanalys och det finansiella perspektivet.

– I den nya utgåvan finns fler exempel på tillämpningar och tydligare samband och beröringspunkter mellan olika avsnitt samt vägledning för specifika teman. Det har också tydliggjorts hur kraven i standarderna bidrar till uppfyllandet av grundprinciperna inom tillgångsförvaltning, säger Diego Klappenbach, Director Scandinavia, UMS Group och deltagare i standardiseringskommittén för asset management.

Tillgångar i en verksamhet kan vara både materiella, till exempel infrastruktur, produktionsanläggningar och fastigheter, och immateriella som till exempel patentportfölj och varumärke. Vägledningen passar särskilt väl som stöd vid styrning av verksamheter med tillgångar som har långa livslängder, stora kapitalinvesteringar, höga risker och viktiga samhällsfunktioner. Standarderna är kompatibla med andra ISO ledningssystemstandarder, till exempel ISO 9001 och ISO 14001.

SS-ISO 55002:2018 Ledningssystem för tillgångar – Vägledning för uppfyllande av ISO 55001

Om ISO 55000-serien

SIS standardiseringskommitté för asset management

Kontaktperson: Ann-Sofie Sjöblom, projektledare SIS


SIS/TK 552 – Asset Management

SIS kommitté för Asset management, TK 552, deltar i arbetet med att ta fram flertalet standarder för vägledning gällande strategisk omvårdnad av tillgångar. Här kan din organisation vara med och påverka standardiseringsarbetet.

Månadens doldis #3 Asset management

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Tillgångar i en verksamhet kan vara både materiella, till exempel infrastruktur, produktionsanläggningar, fastigheter, och immateriella, till exempel patentportföljer och varumärken.

Läs mer om ISO 55002 i Månadens doldis #3.