Nyhet · 2020-06-10

Standardförslag för hållbar utveckling i kommuner och regioner

Är du verksam inom kommun, region eller hos annan offentlig aktör och vill påbörja/stärka ert arbete med att implementera FN:s Agenda 2030? Ta chansen att kommentera standarden "SS 854000 Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling" som är nu på remiss till den 26 augusti.

Standarden syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

I SS 854000 beskrivs ett processorienterat tillvägagångssätt som utgår från modellen Planera-Genomföra-Följa-upp-Förbättra (PDCA på engelska) för att underlätta en ständig förbättring av kommuners och regioners förmåga att ta sig an samhällets utmaningar. Det innebär bland annat att standarden kan införas stegvis utifrån kommunens eller regionens mognadsgrad, det vill säga den kan till exempel ge stöd i att förebygga och hantera risker och möjligheter utifrån det hållbarhetsarbete som redan pågår. 

Standarden betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgränser för att lösa stora samhällsutmaningar och det faktum att Agenda 2030 utgör ett heltäckande ramverk som till exempel kan bidra till en ökad förståelse av såväl uppkomst som konsekvenser av utmaningar som covid-19.

Här finns standardförslaget som remiss

Läs intervju med ordförande Jonas Frykman och standarder och Agenda 2030

Här kan du läsa om SIS tekniska kommitté för hållbara städer och städer som tagit fram standardförslaget

Kontaktpersoner Svenska institutet för standarder, SIS

Yacine Slamti

Camilla Halén