Nyhet · 2020-06-08

Standardisering och Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Kan standarder och standardisering bidra till att målen uppfylls – och isåfall hur?

Dessa frågor lyfts idag, den 8 juni, på ett webinarium som den europeiska standardiseringsorganisationen CEN arrangerar. En av talarna är Jonas Frykman som är ordförande för SIS tekniska kommitté för hållbara städer och samhällen.

Vad ska du tala om på webinariet?

– Jag ska belysa standardiseringens roll i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen. Jag ska berätta om det svenska arbetet med att ta fram en standard för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Nu har också ett arbete precis startats upp CEN. Vi hoppas framöver att Sverige kan leda ett arbete med att ta fram en motsvarande standard för kommuner och regioner på europanivå.

Hur ser du att CEN som standardiseringsaktör kan bidra till att främja Agenda 2030, och vilka utmaningar ser du?

– Agenda 2030 är en global agenda och här har CEN en viktig roll att fylla för ett ökat genomslag för standardisering i Europa, och nu genom den nya europeiska standardiseringskommittén också öka genomslaget för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Det är en fördel att det arbete som sker är kopplat till arbetet inom EU och andra organisationer på europanivå. Här är CEN en viktig aktör.

– Det är en stor utmaning att tillgodose att olika länder har olika förutsättningar att uppfylla de globala målen, och att det självstyret på lokal och regional nivå skiljer sig åt mellan länderna. Sverige har till exempel en förhållandevis hög grad av kommunalt självstyre vilket behöver tillgodoses i standardiseringsarbetet. Det är viktigt att CEN involverar de som berörs av standardiseringsarbetet, till exempel kommuner och regioner från olika länder i Europa.

Kan standarder bidra till att uppfylla de globala målen?

– Att ta fram standarder innebär inte per automatik att de globala målen uppfylls. Standarder behöver beakta ett Agenda 2030-perspektiv och säkerställa att de inkluderar olika aspekter av hållbarhet (såväl ekonomisk, social som miljömässig) främja jämställdhet och jämlikhet i samhället och ha en positiv påverkan på andra länders möjligheter att uppfylla de globala målen. På så vis bidrar standarder till att uppfylla målsättningarna inom Agenda 2030.

Hur kan den svenska standardiseringen mer konkret bidra?

– I Sverige är engagemanget och intresset stort för Agenda 2030. Cirka 70 procent av landets kommuner och regioner arbetar redan med utgångspunkt i Agenda 2030. Agenda 2030 är samtidigt ett omfattande ramverk som i hög grad berör de verksamheter som bedrivs i kommuner och regioner och som kräver tvärsektoriella lösningar. Det finns därför ett stort behov i kommuner och regioner kring hur agendan ska omsättas i praktiken, och hur Agenda 2030 på bästa sätt kan integreras i kommunernas och regionernas DNA och att nå ut i de egna verksamheterna. Här kan standardiseringen bidra på ett bra och konkret sätt.

– SIS kommitté för hållbara städer och samhällen arbetar med standarden SS 854000 ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”, och ett förslag är just nu ute på remiss.

– En ambition i vårt arbete har varit att bemöta de behov som finns i kommuner och regioner. Standarden syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Mer information

Remiss SS 854000 Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

SIS tekniska kommitté för hållbara städer och samhällen

Globala målen - för hållbar utveckling