Standard Swedish standard · SS-EN ISO 8062-3:2007

Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings (ISO 8062-3:2007)

Status: Valid

Scope
SS-EN ISO 8062-3:2007 beskriver både generella dimensions- och form- och lägetoleranser för gjutna detaljer av metall oberoende av material och gjutmetod. Den innehåller också klasser för bearbetningstillägg.

En nyhet är att standarden nu också ger möjlighet att specificera generella form- och lägetoleranser för vissa form- riktnings- och lägestoleranser (planhet, rakhet, rundhet, parallellitet, vinkelräthet, koaxialitet och symmetri).
De tidigare CT-graderna har nu förfinats så att det finns två olika system; DCTG och GCTG. Nytt är att generella form- och lägetoleranser anges genom att man anger en GCTG-grad i en textnot på ritningen och standarden innehåller nu tabeller med toleransvärden även för form- och lägetoleranser.
DCTG = Dimensional Casting Tolerance Grade.
GCTG = Geometrical Casting Tolerance Grade
För riktningstoleranser (parallellitet och vinkelräthet) är det en regel att ett referenssystem ska anges på ritningen.
För lägestoleranser (koaxialitet och symmetri) anges regler för vad som ska utgöra referens och exempel på detta visas i bilaga D.
I bilaga E visas exempel på uttydning av generella form- och lägestoleranser för de toleranstyper som standarden omfattar.

Subjects

Limits and fits (17.040.10)


Product information

Language: English

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-61277

Edition: 1

Approved: 6/18/2007

No of pages: 40

Replaces: SS-ISO 8062