Standard Technical reports · SIS-TR 53:2017

-

Status: Valid

Scope
Contsys och NI omfattar båda process- och begreppsmodeller för det verksamhetsområde som internationellt benämns ”healthcare”, vilket kan inkludera hälso- och sjukvård och möjligen vissa delar av verksamheter inom socialtjänsten. Denna rapport avgränsas till verksamhet som i Sverige bedrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Analysen av de två begreppsmodellerna omfattar såväl grunder och allmänna utgångspunkter som processmodeller och enskilda begreppsdefinitioner/-beskrivningar. Denna TR omfattar en analys av likheter och skillnader mellan Contsys och NI, bland annat för att formera de svenska representanternas ställningstaganden i den internationella och den svenska (SIS/TR 49) standardiseringen. De gemensamma behoven av samordnade begreppsmässiga utgångspunkter inom såväl kvalitetsledning som informationshantering medför att båda dessa standardiseringsområden inkluderas i analysen av skillnader och likheter mellan NI och Contsys. För att kunna utföra denna analys har relevanta delar av Contsys översatts från engelska till svenska. Någon officiell översättning och publicering av standarden på svenska föreligger inte för närvarande. De översättningar som görs i denna rapport kan därför inte betraktas som slutgiltiga.Denna TR täcker samtliga begrepp i NI:s begreppsmodell för hälso- och sjukvård. Däremot inkluderas av utrymmesskäl inte samtliga begrepp i Contsys. Ambitionen har varit att inkludera samtliga kliniska begrepp som är relevanta för att skapa en bild av möjliga tillämpningar och jämförelser mellan NI och Contsys.Rapporten har utförts på uppdrag av och granskats/kommenterats inom SIS/TK 334 för hälsoinformatik och inom SIS/TK 457 för kvalitetsledningssystem.

Subjects

Other standards related to health care in general (11.020.99) IT applications in health care technology (35.240.80)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8027847

Edition: 1

Approved: 7/26/2017

No of pages: 60