Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 53:2017

SIS - TR Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tillämpning och jämförelse av begreppsmodeller i SS-EN ISO 13940 (Contsys) och Nationell Informationsstruktur (NI 2016-1)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 53:2017

SIS - TR Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tillämpning och jämförelse av begreppsmodeller i SS-EN ISO 13940 (Contsys) och Nationell Informationsstruktur (NI 2016-1)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär tekniska rapporten

Denna tekniska rapport omfattar en analys av likheter och skillnader mellan Contsys, Begreppssystem för kontinuitet inom hälso- och sjukvård, och NI, Nationell Informationsstruktur. Dessa två system omfattar båda process- och begreppsmodeller för den det verksamhetsområde som internationellt benämns ”healthcare” vilket kan inkludera hälso- och sjukvård och möjligen vissa delar av verksamheten inom socialtjänsten.

Den tekniska rapporten är gjord för att formera de svenska representanternas ställningstaganden i den internationella och den svenska standardiseringen. Denna rapport avgränsas till verksamhet som i Sverige bedrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Analysen av de två begreppsmodellerna omfattar såväl grunder och allmänna utgångspunkter som processmodeller och enskilda begreppsdefinitioner/-beskrivningar.

Målgruppen för den tekniska rapporten är vårdgivare som avser att bygga upp och/eller tillämpa kvalitetsledningssystem. Kopplingen mellan kvalitetsledning och informationshantering innebär att alla som arbetar med att göra information entydig, strukturerad, uppföljningsbar och lämpad för kommunikation och samverkan är en målgrupp för den tekniska rapporten.

Detta är den första utgåvan av SIS-TR 53.

Fördelar med att använda den tekniska rapporten

Den tekniska rapporten ger en god bild av skillnader och likheter mellan Contsys och NI. Begreppsmodeller och processmodeller bör utgöra utgångspunkter för olika användningsområden inom planering, ledning, bedrivande och uppföljning av hälso- och sjukvård. Därför är dokumentation av skillnader mellan olika system som innehåller sådana modeller en värdefull resurs.

Hållbarhet

Den tekniska rapporten bidrar till hållbar utveckling genom tydlighet, för att representanter ska kunna fatta välinformerade beslut. Det kan kopplas till elfte målet av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, hållbara städer och samhällen.

Omfattning
Contsys och NI omfattar båda process- och begreppsmodeller för det verksamhetsområde som internationellt benämns ”healthcare”, vilket kan inkludera hälso- och sjukvård och möjligen vissa delar av verksamheter inom socialtjänsten.
Denna rapport avgränsas till verksamhet som i Sverige bedrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Analysen av de två begreppsmodellerna omfattar såväl grunder och allmänna utgångspunkter som processmodeller och enskilda begreppsdefinitioner/-beskrivningar.
Denna TR omfattar en analys av likheter och skillnader mellan Contsys och NI, bland annat för att formera de svenska representanternas ställningstaganden i den internationella och den svenska (SIS/TR 49) standardiseringen.
De gemensamma behoven av samordnade begreppsmässiga utgångspunkter inom såväl kvalitetsledning som informationshantering medför att båda dessa standardiseringsområden inkluderas i analysen av skillnader och likheter mellan NI och Contsys.
För att kunna utföra denna analys har relevanta delar av Contsys översatts från engelska till svenska. Någon officiell översättning och publicering av standarden på svenska föreligger inte för närvarande. De översättningar som görs i denna rapport kan därför inte betraktas som slutgiltiga.Denna TR täcker samtliga begrepp i NI:s begreppsmodell för hälso- och sjukvård. Däremot inkluderas av utrymmesskäl inte samtliga begrepp i Contsys. Ambitionen har varit att inkludera samtliga kliniska begrepp som är relevanta för att skapa en bild av möjliga tillämpningar och jämförelser mellan NI och Contsys.Rapporten har utförts på uppdrag av och granskats/kommenterats inom SIS/TK 334 för hälsoinformatik och inom SIS/TK 457 för kvalitetsledningssystem.

Ämnesområden

Övriga standarder inom hälso- och sjukvård (11.020.99) Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 53:2017

SIS - TR Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tillämpning och jämförelse av begreppsmodeller i SS-EN ISO 13940 (Contsys) och Nationell Informationsstruktur (NI 2016-1)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: SIS - TR Hälso- och sjukvårdsinformatik - Tillämpning och jämförelse av begreppsmodeller i SS-EN ISO 13940 (Contsys) och Nationell Informationsstruktur (NI 2016-1)

Artikelnummer: STD-8027847

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-26

Antal sidor: 60