Standardutveckling · SIS/TK 466

Belägenhetsadresser

Tillgängligheten till adresser med god kvalitet och utbytet av adressinformation över gränserna blir allt viktigare. Kommittén arbetar med att förse adressättare och andra användare med riktlinjer och rekommendationer för hur olika belägenhetsadresser ska utformas och skapa förutsättningar för att olika organisationer ska kunna utbyta och använda adressdata på ett säkert, entydigt och rationellt sätt.

En belägenhetsadress anger var en plats finns fysiskt, till skillnad från en postadress som i första hand är till för postleverantören och kan vara en postbox. Adressregister med belägenhetsadresser används inom många verksamheter i både offentlig och privat sektor, t.ex. räddningstjänst, färdtjänst, posten, taxibolag, bussbolag, transportföretag, budföretag samt för navigationstjänster och vid tidningsutdelning. Med hjälp av belägenhetsadresser kan man också få fram statistikuppgifter om var folk bor och var de jobbar i landet. Adresserna är även viktiga som förmedlare av ortnamn med kulturhistoriskt värde.

Snabb och trygg kommunikation förutsätter enhetlig terminologi och värdet på denna typ av informationen är högt eftersom det används i så många olika databaser. Med hjälp av den framtagna standarden för belägenhetsadresser och ett bra adressregister underlättas ett pålitligt datautbyte. Sverige ligger i framkant inom detta område genom att vi byggt vår standard på generella internationella standarder för geodata.

Kommitténs arbete förväntas bidra till att:

 • skapa förutsättningar för en samordning mellan postadresstandard och belägenhets¬adresstandard
 • erbjuda stöd i form av rådgivning för införande, utbyte och tillämpning av belägenhetsadresser på ett standardiserat sätt
 • bana väg för en utvidgning till att omfatta även lägenhets- och lokalbeteckningar (adresser inom byggnad)
 • förtydliga förhållandet mellan namn på geografiska kommundelar, adressområden, adressplatsbeteckningar och ortnamn
 • anpassa standarder, handböcker, rapporter och andra dokument till krav och behov som uppstår i arbetet med Inspire-direktivet och den nationella geodatastrategin
 • skapa ökad förståelse för betydelsen av att använda belägenhetsadresser på rätt sätt.

Nationellt arbete

Kommittén har tagit fram en standard och en handbok:

• SS 63 70 03:2015 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp och principer

• SIS-TR 33:2017 Geofrafisk information – Belägenhetsadresser – Handbok

Standarden (SS 63 70 03:2015)

Standarden innehåller bland annat helt nya praktiska applikationsscheman som visar vilken information som behövs för att utbyta data mellan olika system. Detta är information som främst används av programmerare och IT-konsulter. Med hjälp av standarden och den enhetliga begreppsordlistan skapas även förutsättningar för alla i en bransch att tala samma språk.

Standarden kan göra nytta inom många verksamheter, t.ex. kommunens adressättning, räddnings¬tjänst, taxi, buss, transport¬planering, folkbokföring, utdelning av tidningar och insamling av statistik. Den innehåller definitioner av de olika typer av områden och platser som behövs för belägenhetsadresser. Vidare beskrivs det applikations¬schema som anger hur data om adresser ska struktureras genom att referera till ett register över områden och platser.

Handboken

"Minst en handbok hos varje adressättare"

Standarden kompletteras med en handbok som vänder sig till dem som arbetar med adressättning eller med praktisk användning av adresser. Handboken beskriver på ett informativt sätt hur standarden kan användas. Den är också en källa för information om adressättning, skrivregler och presentation på skyltar och kartor samt tillämpning av god ortnamnssed. Handboken innehåller en mängd bildligt beskrivna exempel på olika adressättningsexempel. Kommittén har som mål att alla kommuner i lander ska ha inneha minst en handbok.

Internationellt arbete

Tillgängligheten till adresser med god kvalitet och utbytet av adressinformation över gränserna blir allt viktigare. Det är också väsentligt att de adresser som används i samhället följer standarder. Den svenska standarden har bidragit till viktiga impulser för arbetet inom INSPIRE, där nu en dataspecifikation för adresser ligger klar. Denna reglerar bl.a. hur adressinformation kan bytas över nationsgränser.

Genom INSPIRE-direktivet införs en europagemensam infrastruktur och gemensamma bestämmelser som rör utbyte, delning, tillgång och utnyttjande av offentliga geodata och geodatatjänster som har förmåga att samverka. Inspire-direktivet kan även ge öppningar för nya affärsmöjligheter för företag i alla branscher som på ett eller annat sätt arbetar med eller hanterar geodata, direkt eller indirekt.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från myndigheter, kommuner, programvaruleverantörer och konsulter. Arbetet i kommittén ger deltagarna djupare insikt på området. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna organisationens verksamhets- och affärsutveckling. Det skapas också möjligheter för kompetenshöjning, nätverksbyggande och personlig utveckling för deltagarna.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i kommittén Belägenhetsadresser. Du kanske idag jobbar som användare, utvecklare eller administratör av metadata. Kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete här.

Mer information om kommitténs arbete:

Informationsträffar 2021 Presentationer
Informationsträffar 2020 Presentationer
Informationsträffar 2019 Presentationer
Informationsträffar 2017 Presentationer
Nyhetsartiklar om Adressättning
Arbetar nu med 1 standarder
SS 637003, Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begrepp och principer
Utgivet 3 standarder
Deltagare 12 företag och organisationer
CityMail Sweden AB, STOCKHOLM
Göran Helmersson,
Institutet för språk & folkminnen, UPPSALA
Ivan Fredriksson,
Karlskoga Kommun, KARLSKOGA
Lantmäteriet, Gävle
Malmö stad Stadsbyggnadskontoret, MALMÖ
PostNord Sverige AB, Stockholm
Sigtuna kommun, Märsta
Statistiska centralbyrån SCB, SOLNA
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Södertälje kommun, Södertälje
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Webbinarer under 2021

Webbinarier om adresser och adressering

Webbinariet om vad som händer med adressfrågor utanför Sverige.

Ta del av hela presentationen som pdf

Eller titta på hela webbinariet:

 1. Introduktion
 2. Nordiskt Adressforum
 3. Internationell Standardisering ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics del 1.
 4. Internationell Standardisering ISO/TC 211 Geographic information/geomatics del 2.
 5. Internationell adresstandard del 1 och 2.
 6. Internationell adresstandard del 3 och 4.
 7. Internationell adresstandard del 4, 6 och 5.
 8. Frågestund del 1. Karttjänster, vindkraftverk m.m.
 9. Frågestund del 2. Fråga från årjäng om namnstätning på gårdsadresser
 10. Frågestund del 3. Byggnader som byter verksamhet, skyltning och kvartersnamn

 

Kvaliteten kan alltid bli bättre

Ta del av hela presentationen som pdf

Eurostatprojektet hos SCB för att kartlägga kvaliteten i SCB:s företagsdatabas - Road map for improved geospatial quality in the Swedish Business Register
     1. Del 1
     2. Del 2
     3. Del 3
     4. Del 4

Adressfel i Sigtuna kommun - Hur gick det sedan?
     5. Del 1
     6. Del 2

     7. Summering av presentationerna från Sigtuna och SCB

     8. Frågestund

Geodatastandarder tillgängligörs kostnadsfritt

Flera standarder inom geodataområdet  ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder. Bland annat standardern om adressättning. Följ länken och se om du omfattas av avtalet

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt. 
 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mats Åhlin
Projektledare
mats.ahlin@sis.se