Standard Svensk standard · SS 4604860

Vibration och stöt - Syneförrättning - Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t. ex sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrering, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbeskrivning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erfoderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

Redovisning skall ske enligt en grafisk metod. Det innebär att ytor i olika utrymmen redovisas var för sig och att öppningar, t. ex fönster och dörrar, ritas in. Iakttagna defekter markeras därefter i förhållande till öppningarna. Defekterna betecknas med olika tecken och förkortningar enligt avsnitt 3.3 i denna standard. I bilagor till denna standard finns formulär för protokoll.

Ämnesområden

Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Byggnadsstommar (91.080)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vibration och stöt, SIS/TK 111

Internationell titel: Vibration and shock - Method for survey of buildings and constructions in conjunction with vibrating activities

Artikelnummer: STD-15382

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-09-14

Antal sidor: 12