Standard Swedish standard · SS 4604860

Vibration and shock - Method for survey of buildings and constructions in conjunction with vibrating activities

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t. ex sprängning, pålning, spontning, schaktning, tjälbearbetning, vibrering, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbeskrivning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erfoderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

Redovisning skall ske enligt en grafisk metod. Det innebär att ytor i olika utrymmen redovisas var för sig och att öppningar, t. ex fönster och dörrar, ritas in. Iakttagna defekter markeras därefter i förhållande till öppningarna. Defekterna betecknas med olika tecken och förkortningar enligt avsnitt 3.3 i denna standard. I bilagor till denna standard finns formulär för protokoll.

Subjects

Vibrations, shock and vibration measurements (17.160) Structures of buildings (91.080)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-15382

Edition: 1

Approved: 9/14/1994

No of pages: 12