Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 18:2007

Omvandling av toleranssatta mått från tum till millimeter och omvänt

Status: Gällande

 

Arbetar du med ritningar och annan dokumentation som är måttsatt i inch med toleranser behöver du den här publikationen för att kunna översätta måtten med toleranser till millimeter. Rapporten ger också anvisningar för hur mått i millimeter kan uttryckas i inch. 

I rapporten finns metoder för omvandling som på bästa sätt garanterar praktisk utbytbarhet med avseende på angivna toleranser.    ISO har bestämt att en amerikansk tum är exakt 25,4 mm men vid beräkning får man fler decimaler än nödvändigt för den önskade noggrannheten. Det är därför nödvändigt att avrunda dessa värden så att de motsvarar noggrannhetsgraden på det ursprungligt toleransbestämda måttet. Dessutom anges måtten ofta som bråktal (1 ¼") och inte som decimaltal (1.25").

Rapporten innehåller tabeller för omvandling och flera exempel. Den är på svenska.

Omfattning
Denna tekniska rapport ger anvisning om hur toleranssatta mått räknas om från tum till millimeter och från millimeter till tum. Den ersätter SMS 2085, utg, 1. Rapporten överensstämmer med den internationella stan-darden ISO 370:1975, som drogs in 2000-05-18 med motivering att tummått inte ska behandlas i ISO-standard. Ändamålet med rapporten är att ange metoder för omvandling som på bästa sätt garanterar praktisk utbytbarhet med avseende på angivna toleranser. Användningen av förhållandet 1 tum = 25,4 mm ger i allmänhet omräknade värden med fler decimaler än nödvändigt för den önskade noggrannheten. Det är därför nödvändigt att avrunda dessa värden så att de motsvarar noggrannhetsgraden på de toleransbestämda måtten, vilken bestäms av den angivna toleransens storlek. Tillämpning av avrundningsmetoderna i avsnitt 2 och 3 garanterar även i ogynnsammaste fall att ingen av de två angivna gränserna kommer att överskridas mer än 2 % av ursprungliga toleransvidden vid omvandling från tum till millimeter eller 2,5 % vid omvandling från millimeter till tum.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Conversion of toleranced dimensions from inches into millimetres and vice versa

Artikelnummer: STD-64170

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-10

Antal sidor: 20