Standard Technical reports · SIS-TR 18:2007

Conversion of toleranced dimensions from inches into millimetres and vice versa

Status: Valid

Scope
Denna tekniska rapport ger anvisning om hur toleranssatta mått räknas om från tum till millimeter och från millimeter till tum. Den ersätter SMS 2085, utg, 1. Rapporten överensstämmer med den internationella stan-darden ISO 370:1975, som drogs in 2000-05-18 med motivering att tummått inte ska behandlas i ISO-standard. Ändamålet med rapporten är att ange metoder för omvandling som på bästa sätt garanterar praktisk utbytbarhet med avseende på angivna toleranser. Användningen av förhållandet 1 tum = 25,4 mm ger i allmänhet omräknade värden med fler decimaler än nödvändigt för den önskade noggrannheten. Det är därför nödvändigt att avrunda dessa värden så att de motsvarar noggrannhetsgraden på de toleransbestämda måtten, vilken bestäms av den angivna toleransens storlek. Tillämpning av avrundningsmetoderna i avsnitt 2 och 3 garanterar även i ogynnsammaste fall att ingen av de två angivna gränserna kommer att överskridas mer än 2 % av ursprungliga toleransvidden vid omvandling från tum till millimeter eller 2,5 % vid omvandling från millimeter till tum.

Subjects

General (17.040.01) Limits and fits (17.040.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-64170

Edition: 1

Approved: 12/10/2007

No of pages: 20