Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13407

Användarcentrerade designprocesser för interaktiva system (ISO 13407:1999)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9241-210:2010 , SS-EN ISO 9241-210:2010

Omfattning
Denna internationella standard ger råd om användarcentrerade designaktiviteter genom hela det datorbaserade interaktiva systemets livscykel. Den riktar sig till de som styr designprocesser och ger råd om informationskällor och standarder av relevans för ett användarcentrerat tillvägagångssätt. Denna internationella standard omfattar både hårdvaru- och mjukvarukomponenter av interaktiva system. NOT Datorbaserade interaktiva system varierar i storlek och komplexitet. Exempel innefattar kommersiella mjukvaruhyllprodukter, traditionella kontorssystem, processtyrningssystem, bankomatsystem och konsumentprodukter. Denna internationella standard behandlar planering och styrning av användarcentrerad design. Den behandlar inte alla aspekter av projektstyrning. Standarden ger en översikt över användarcentrerade designaktiviteter. Den ger inte en detaljerad täckning av de metoder och tekniker som behövs för användarcentrerad design och behandlar inte heller hälso- och säkerhetsaspekter i detalj. De huvudsakliga användarna av denna internationella standard kommer att vara projektledare. Därför behandlar denna internationella standard tekniska human factors och ergonomifrågeställningar endast till den nivå som krävs för att ledningspersoner skall förstå deras relevans och betydelse i designprocessen som helhet. Den typen av aspekter hanteras mer ingående i ISO 9241 (se bibliografin) som kompletterar denna internationella standard och riktar sig till systemutvecklare, systemarkitekter och systemköpare. Alla parter inblandade i användarcentrerad systemutveckling, inklusive ett systems slutanvändare, torde finna den vägledning som denna internationella standard ger relevant.

Ämnesområden

Ergonomi - Människa-systeminteraktion (12.040) Ergonomi (13.180)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Human-centred design processes for interactive systems (ISO 13407:1999)

Artikelnummer: STD-29237

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-17

Antal sidor: 59

Ersätts av: SS-EN ISO 9241-210:2010 , SS-EN ISO 9241-210:2010