Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22475-1:2006

Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (ISO 22475-1:2006)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 22475 behandlar de tekniska principerna för provtagning i jord, berg och grundvatten samt grundvattenmätning i samband med geotekniska undersökningar och provning, som beskrivs I EN 1997-1 och EN 1997-2.

Syftet med sådana undersökningar är:

a) att ta jord- och bergprover av sådan kvalitet att man kan bestämma den allmänna lämpligheten av platsen för geokonstruktionen och för att bestämma erforderliga jord- och bergegenskaper på laboratorium;
b) att få fram information om följd, tjocklek och orientering av lager, spricksystem och förkastningar;
c) att få fram typ, sammansättning och egenskaper i skikten;
d) att få fram information om grundvattenförhållandena och uppta vattenprover för bestämning av hur grundvatten, jord, berg och konstruktionsmaterial påverkar varandra.

Kvaliteten på ett prov påverkas av de geologiska och hydrogeologiska förhållandena, val av metoder och utförande av borrning och provtagning, hantering, transport och lagring av prover.

Denna del av ISO 22475 behandlar inte provtagning av jord för lantbruks- eller miljöundersökningar.

ANM. 1 Provtagning i jord för sådana ändamål finns i ISO 10381.

Provtagning i vatten för kvalitetskontroll, karakterisering av kvalitet och identifiering av källor till vattenförorening inklusive bottenavsättningar och slam behandlas inte.

ANM. 2 Provtagning för dessa ändamål finns i ISO 5667.

Ämnesområden

Mark- och grundläggningsarbeten (92.200.10) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Skydd mot hetta och flamma, SIS/TK 402/AG 02

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution (ISO 22475-1:2006)

Artikelnummer: STD-91545

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-06

Antal sidor: 140

Finns även på: SS-EN ISO 22475-1:2006