Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14792:2017 , SS-EN 14792:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver kemiluminiscensmetoden, inklusive provtagnings- och gasbehandlingssy-stemet, för att bestämma koncentrationerna av NO/NO2/NOx i rökgaser som släpps ut i atmosfären från
kanaler och skorstenar. Denna Europastandard utgör standardreferensmetod (SRM) för periodisk övervak-ning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. För att kunna användas som SRM ska användaren visa att metodens pre-standa är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna Europastandard och att den totala osäkerheten hos metoden är mindre än ± 10 % relativt emissionsgränsvärdet (dygnsmedelvärde).
ANM. I de fall kemiluminiscens är den mätprincip som används av det automatiska mätystemet ska SS-EN 14181 och andra tillämpliga standarder som utarbetats av CEN/TC 264 också beaktas.
En alternativ metod till denna SRM kan användas förutsatt att användaren kan visa sådan likvärdighet med den Tekniska Specifikationen CEN/TS 14793 att det tillfredställer det nationella ackrediteringsorganet eller gällande lag.
Denna standardreferensmetod har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning av avfall och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för provtagningstider på 30 min i haltintervallet 0 mg NO2/m3 till 1300 mg NO2/m3 för stora förbränningsanläggningar och 0 mg NO2/m3 till 400 mg NO2/m3 för avfallsförbränning i enlighet med emissionsgränsvärden (ELVs) som fastställts i följande EU-direktiv:
— Rådets Direktiv 2001/80/EG om begränsning av utsläpp av vissa förorenande ämnen till luft från stora förbränningsanläggningar;
— Rådets Direktiv 2000/76/EG om avfallsförbränningsanläggningar.
Utsläppsgränsvärdena för NOx (NO + NO2) i EU-direktiv uttrycks i mg NO2/m3 på torr gas, vid en referenssy-rehalt och vid referenstillstånd (273 K och 101,3 kPa).

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) - Reference method - Chemiluminescence

Artikelnummer: STD-63939

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-24

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 14792:2005

Ersätts av: SS-EN 14792:2017 , SS-EN 14792:2017