Standard Svensk standard · SS 637008:2006

Geografisk information - Ytvattensystem - Begrepps- och applikationsschema

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 637008:2015 , SS 637008:2015

Omfattning
Denna standard hanterar den geografiska representationen av ytvattensystem. Standarden definierar begrepp relaterade till ytvattensystem. Utgående från begreppen skapar denna standard en datastruktur med regler och innehåll för information om ytvattensystem. Applikationsschemat hanterar följande aspekter av ytvatten: — ytvattensystemets inneboende hierarkiska uppbyggnad i olika delar och nivåer — hur ytvattensystem kan representeras i olika detaljeringsnivåer — ytvattensystemet som ett flödesriktigt nätverk med beskriven topologi — unika identiteter, företeelseidentiteter, hydrologiska koder och vissa centrala attribut — hur uppdatering av informationen hanteras — versionshantering — hur giltighetstid kan anges — metadata, specifikt kvalitet — geometrier i flera dimensioner, referenssystem. Denna standard stödjer rapportering enligt EG:s vattendirektiv, flödesberäkningar och transportberäkningar av lösta ämnen i vatten. Denna standard hanterar inte klassificering av vatten efter dess biologiska eller limnologiska karaktär eller efter administrativ indelning. Denna standard hanterar inte heller indelning av vatten efter språkliga, dialektala eller geografiska varianter, till exempel tjärn, göl, jokk, bäck, å, älv, flod, sel, eller former såsom vik, bukt, delta och dylikt. Denna standard omfattar ej heller tekniska försörjningssystem, farleder, mark- och grundvatten eller vattenkvalitet.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vattensystem, SIS/TK 452

Internationell titel: Geographic information - Surface Water Systems - Conceptual and application schema

Artikelnummer: STD-45781

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-27

Antal sidor: 127

Finns även på: SS 637008:2006

Ersätts av: SS 637008:2015 , SS 637008:2015