Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22301:2014

Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet - Krav (ISO 22301:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22301:2019
Omfattning
Denna standard för ledning av kontinuitet anger krav för att planera, upprätta, införa, tillämpa, övervaka, underhålla och ständigt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda mot, minska sannolikheten och förbereda för, agera på och återställa efter avbrott, när de inträffar.

Kraven i denna standard är allmänna och avsedda att vara tillämpbara för varje organisation eller delar av en sådan, oavsett typ, storlek och inriktning. I vilken utsträckning dessa krav är tillämpbara är beroende av organisationens komplexitet och verksamhetsomgivning.

Avsikten med denna standard är inte att tvinga fram en likformig uppbyggnad hos ledningssystem för konti-nuitet, utan att hjälpa en organisation att utforma ett ledningssystem som passar för dess behov och som uppfyller dess intressenters krav. Behoven baseras på krav i författningar, organisatoriska krav och bransch-krav, på varor och tjänster, på tillämpade processer, på organisationens storlek och uppbyggnad och på intressenternas krav.

Denna standard är tillämpbar för alla organisationer oavsett storlek och inriktning som vill
a) upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för kontinuitet,
b) säkerställa att en fastställd kontinuitetspolicy följs,
c) visa inför andra att organisationen arbetar efter standarden,
d) söka certifiering av sitt ledningssystem från ett ackrediterat certifieringsorgan, eller
e) göra en egenbedömning och egen förklaring av överensstämmelse med denna standard.

Denna standard kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla dess egna behov och förpliktelser i fråga om kontinuitetshantering.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Samhällssäkerhet (04.140)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)

Artikelnummer: STD-102515

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-07-27

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-ISO 22301:2012

Ersätts av: SS-EN ISO 22301:2019