Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13850:2008

Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning - Konstruktionsprinciper (ISO 13850:2006)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13850:2015 , SS-EN ISO 13850:2015

Omfattning
Denna standard anger funktionskrav och konstruktionsprinciper för nödstoppsfunktioner på maskiner, obero-ende av vilken typ av energi som används för att styra funktionen.

Den är tillämplig för alla maskiner med undantag av:

— maskiner i vilka en nödstoppsanordning inte skulle minska risken;
— handhållna, bärbara maskiner och handstyrda maskiner.

Den behandlar inte sådana funktioner som reversering eller begränsning av rörelse, nedböjning, avskärmning, uppbromsning eller frånkoppling, som kan vara en del av nödstoppsfunktionen.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO 13850:2006)

Artikelnummer: STD-70192

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-07-07

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 13850:2008

Ersätter: SS-EN ISO 13850:2006 , SS-EN ISO 13850:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 13850:2015 , SS-EN ISO 13850:2015