Standard Svensk standard · SS-EN 13526

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av totalt gasformigt organiskt kol i avgaser från processer som använder lösningsmedel - Kontinuerlig analys med flamjonisationsdetektor

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12619:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13526

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av totalt gasformigt organiskt kol i avgaser från processer som använder lösningsmedel - Kontinuerlig analys med flamjonisationsdetektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard fastställer en uppsättning minimikrav vad avser prestanda för instrument som använder flamjonisationsdetektion, tillsammans med metodik för kalibrering och handhavande, för mätning av masskoncentrationen av totalt organiskt kol (TOC) i rökgaser. Denna europastandard är lämplig för mätning av TOC-utsläpp i gasfas från processer som använder lösningsmedel. ANM 1 Se Rådets Direktiv 1999/13/EG. De resultat som erhålls vid användning av denna standard är uttryckta i milligram per kubikmeter totalt kol (mg/m3). Denna standard är lämplig för mätning av halter från 20 mg/m3 till 500 mg/m3 men kan användas för lägre halter. ANM 2 På grund av sin funktion kan en flamjonisationsdetektor också användas för att mäta högre halter. Den metod som specificeras i denna europastandard kan användas som referensmetod eller, tillsammans med lämpliga minimikrav vad avser drift, för kontinuerlig övervakning. Den kan också användas för att kalibrera automatiska mätsystem. En indikation på osäkerheten i mätningen ges i bilaga A.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13526

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av totalt gasformigt organiskt kol i avgaser från processer som använder lösningsmedel - Kontinuerlig analys med flamjonisationsdetektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Luftkvalitet, SIS/TK 423

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon in flue gases from solvent using processes - Continuous flame ionisation detector method

Artikelnummer: STD-32514

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-30

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 12619:2013