Standard Svensk standard · SS-ISO 16702

Arbetsplatsluftkvalitet - Bestämning av totalmängden isocyanatgrupper i luft med 2-(1-metoxifenyl) piperazin och vätskekromatografi

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 16702:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16702

Arbetsplatsluftkvalitet - Bestämning av totalmängden isocyanatgrupper i luft med 2-(1-metoxifenyl) piperazin och vätskekromatografi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Internationella Standard ger vägledning för provtagning och analys av luftburna organiska isocyanater genom derivatisering med 1-(2-metoxifenyl)piperazin och vätskekromatografisk analys. Denna Internationella Standard är tillämpbar vid mätning av ett stort antal organiska ämnen som innehåller den funktionella isocyanatgruppen (NCO), inklusive isocycanatmonomerer och prepolymerer. Denna Internationella Standard är tillämpbar vid mätning av alla produkter som innehåller fria isocyanatgrupper. Denna Internationella Standard är tillämpbar vid mätning av tidsvägda medelsvärdeskoncentrationer av organiska isocyanater i arbetsplatsluft, samt för provtagning vid provtagningstider i intervallet 10 min till 8 tim. Den är avsedd för personburen mätning, men kan även användas vid stationär mätning genom lämplig modifiering. Denna Internationella Standard är tillämpbar vid mätning av luftburna organiska isocyanater inom koncentrationsintervallet c:a 0,1 µg NCO.m-3 till 140 µg NCO.m-3 för ett 15-L luftprov. De kvalitativa och kvantitativa detektionsgränserna för isocyanaterna, definierade som tre respektive tio ggr standardavvikelsen för sex blankbestämningar, har befunnits vara i storleksordningen 0,001 µg NCO respektive 0,004 µg NCO per prov med elektrokemisk detektion. För ett 15-L luftprov motsvarar dessa värden kvalitativa och kvantitativa detektionsgränser på 0,07 µg.m-3 respektive 0,3 µg.m-3. EXEMPEL Aromatiska monomerer inkluderar toluenediisocyanat (TDI) och metylenbis(4-fenylisocyanat) (4,4´-diisocyanatodiffenylmetan, MDI). Alifatiska monomerer inkluderar isophorondiisocyanat (IPDI) och 1,6-hexametylendiisocyanat (HDI). Isocyanatoligomerer eller prepolymerer är bildade från dessa monomerer genom autokondensation eller reaktion med polyoler.

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16702

Arbetsplatsluftkvalitet - Bestämning av totalmängden isocyanatgrupper i luft med 2-(1-metoxifenyl) piperazin och vätskekromatografi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Workplace air quality - Determination of total isocyanate groups in air using 2-(1-methoxyphenyl) piperazine and liquid chromatography

Artikelnummer: STD-31013

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-14

Antal sidor: 37

Ersätts av: SS-ISO 16702:2008