Standard Svensk standard · SS 25400:2005

Akustik - Mätning av bullerexponering i arbetsmiljön

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9612:2009 , SS-EN ISO 9612:2009

Omfattning
Denna standard beskriver vilka typer av ljudtrycksnivåmätningar och vilka mätpositioner som skall utföras, vilken tidsmässig fördelning av mätningarna som skall iakttas samt vilka speciella egenskaper hos bullret som kan behöva beaktas. Syftet är att medge en bedömning av bullret i arbetsmiljön med hänsyn till dess olika effekter på arbetstagaren som resultat av en daglig bullerexponering. Denna standard kan användas av myndigheter ansvariga för bullertillsyn på arbetsplatser, av arbetsmiljö- och skyddsingenjörer m.fl. Mätningar enligt standarden kan även ligga till grund för beslut om hörselvårdsprogram och bullerbekämpningsåtgärder. Den varken specificerar eller rekommenderar acceptabla bullergränser. Denna standard anger inte statistiska metoder för att karakterisera gruppers bullerexponering. Användningen av mätresultaten beskrivs med avseende på bullers påverkan på hörsel, kommunikation och andra effekter orsakade av buller. Speciella krav beträffande beskrivning av infraljud och ultraljudsexponering ingår. Bilaga A ger exempel på beräkningar av ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå. Bilaga B behandlar bestämning av mätosäkerhet. Bilaga C beskriver en mätprocedur och i bilaga D redovisas ett exempel på blankett för mätrapport. I bilaga E visas exempel på olika typer av bullerexponering under en arbetsdag.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39163

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-24

Antal sidor: 26

Ersätts av: SS-EN ISO 9612:2009 , SS-EN ISO 9612:2009