Standard Swedish standard · SS 25400:2005

Acoustics - Measurement of exposure to noise in a working environment

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9612:2009 , SS-EN ISO 9612:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25400:2005

Acoustics - Measurement of exposure to noise in a working environment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver vilka typer av ljudtrycksnivåmätningar och vilka mätpositioner som skall utföras, vilken tidsmässig fördelning av mätningarna som skall iakttas samt vilka speciella egenskaper hos bullret som kan behöva beaktas. Syftet är att medge en bedömning av bullret i arbetsmiljön med hänsyn till dess olika effekter på arbetstagaren som resultat av en daglig bullerexponering.
Denna standard kan användas av myndigheter ansvariga för bullertillsyn på arbetsplatser, av arbetsmiljö- och skyddsingenjörer m.fl. Mätningar enligt standarden kan även ligga till grund för beslut om hörselvårdsprogram och bullerbekämpningsåtgärder. Den varken specificerar eller rekommenderar acceptabla bullergränser.
Denna standard anger inte statistiska metoder för att karakterisera gruppers bullerexponering. Användningen av mätresultaten beskrivs med avseende på bullers påverkan på hörsel, kommunikation och andra effekter orsakade av buller. Speciella krav beträffande beskrivning av infraljud och ultraljudsexponering ingår.
Bilaga A ger exempel på beräkningar av ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå. Bilaga B behandlar bestämning av mätosäkerhet. Bilaga C beskriver en mätprocedur och i bilaga D redovisas ett exempel på blankett för mätrapport. I bilaga E visas exempel på olika typer av bullerexponering under en arbetsdag.

Subjects

Noise with respect to human beings (13.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25400:2005

Acoustics - Measurement of exposure to noise in a working environment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-39163

Edition: 1

Approved: 3/24/2005

No of pages: 26

Replaced by: SS-EN ISO 9612:2009 , SS-EN ISO 9612:2009