Standard Svensk standard · SS-ISO 22263:2008

Strukturering av information om byggnadsverk - Ramverk för hantering av processinformation (ISO 22263:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard anger ett ramverk för organiserandet av projektinformation (såväl processrelaterad som produktrelaterad) i byggprojekt. Dess syfte är att förenkla styrning, utväxling, återställande och brukande av relevant information om projektet och byggnadsobjektet. Det riktar sig till alla aktörer i projektorganisationen för ledning av byggprocessen som helhet och för koordination av dess delprocesser och aktiviteter.

Detta ramverk består av ett antal allmänna parametrar som är tillämpbara i projekt av varierande komplexi-tet, storlek och varaktighet och är anpassningsbart till nationella, lokala och projektspecifika variationer av byggprocessen.

Ämnesområden

Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Organization of information about construction works - Framework for management of project information (ISO 22263:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-66845

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-07

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-ISO 22263:2008