Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 47:2015

Brand och räddning - Signalkaraktärer för brand- och utrymningslarm

Status: Gällande

Omfattning
Denna tekniska rapport är framtagen för att ge en vägledning till lämpliga signalkaraktärer för brand- och utrymningslarm. Denna tekniska rapport är inte en svensk standard. En teknisk rapport utarbetas ofta som ett komplement till en standard och är vägledande, informativ och inte bindande. Utarbetandet av en teknisk rapport skiljer sig från utarbetandet av en standard då det för publicering av teknisk rapport endast krävs en enkel majoritetsomröstning medan man för standard behöver sända ut förslaget på flera omröstningar i olika stadier och även skicka ut det på en remissomröstning. En teknisk rapport bör ses över med jämna mellan-rum men har en obegränsad livslängd.

Denna tekniska rapport upptar karaktärer som är avsedda att ge sådan uppmärksamhet att personer som nås av signalerna söker vidare information för agerande. Enbart signalerna kan inte antas leda till rätt beteende annat än då personerna är väl informerade om signalernas betydelse samt dessutom tränade i agerande. I andra fall fordras ytterligare information som kan vara till exempel talat meddelande, annan ljudkaraktär kombinerat med ljus- och skyltinformation, utrymningsinformation från personal i insatsgrupp.

Denna tekniska rapport upptar inte krav på ljudnivå eller ljusintensitet då sådana krav finns i dokument från relevanta kravställare. Denna tekniska rapport omfattar inte applikationskrav. Exempel på andra dokument som berör området finns i litteraturförteckningen.

Ämnesområden

Larm- och varningssystem


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektorer, brandlarmsystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Acoustic and optical signal characters for fire and evacuation alarm

Artikelnummer: STD-105301

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-22

Antal sidor: 16