Standard Svensk standard · SS 4241424

Kraftkablar - Dimensionering av kablar med märkspänning högst 0,6/1 kV med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast och skydd vid kortslutning

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver hur kablar med märkspänning högst 0,6/1 kV kan dimensioneras med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast och skydd vid kortslutning. Standardens inriktning är att skydda kablarna mot för hög belastning samt att minimera effekterna av eventuella fel som t ex jordslutning eller kortslutning. Den innehåller också ett antal tillämpningsexempel för några specialfall. För kontroll av utlösningsvillkoret hänvisas till SS 424 14 02 till SS 424 14 06. För övriga dimensioneringsregler för elinstallationen hänvisas till SS 436 40 00. Tabellvärdena gäller för växelström av kraftfrekvens. Värdena för treledarkablar med koncentrisk ledare gäller vid obelastad koncentrisk ledare eller då verkan av strömmen i den koncentriska ledaren kompenseras av en minskning av strömmen i en eller flera av fasledarna. Detta måste beaktas om neutralledaren belastas av en ström orsakad av övertoner i systemet. Värdena för treledarkablar med koncentrisk ledare gäller även för fyrledarkablar med koncentrisk ledare när den fjärde isolerade ledaren används som obelastad neutralledare. Värdena för fyrledarkablar utan koncentrisk ledare gäller när den fjärde isolerade ledaren används som obelastad PEN- eller skyddsledare. Tabellvärdena kan tillämpas även vid likström.

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Elektriska linor och kablar Allmänt (29.060.01) Elinstallationer (91.140.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Power cables - Choice of cables with rated voltage max 0,6/1 kV with regard to current carrying capacity, protection against overload and protection at short circuit

Artikelnummer: STD-3331901

Utgåva: 6

Fastställd: 2005-01-10

Antal sidor: 67

Ersätter: SS 4241424