Pressmeddelande · 2020-07-08

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

– Gemensam terminologi är en viktig grund för att möjliggöra gemensamma definitioner och därmed samma utgångsläge när vi pratar om miljöaspekter. Idag används flera termer olika beroende på var i den textila värdekedjan, som är utspridd över hela världen, man befinner sig. Om vi enas om gemensamma definitioner och en vokabulär tillsammans med representanter från hela värdekedjan kan vi undanröja de första hindren för att göra textilområdet mer cirkulärt,  och även till exempel minska risken för greenwashing, säger Laura Linnala som är projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Standarden som ska vägleda för mer hållbar produktion av textila produkter tas fram inom den globala standardiseringsorganisationen ISO. Arbetet kommer att ledas av SIS med internationella intressenter på textil- och hållbarhetsområdet inom kommittén ISO/TC 38/WG 35 Environmental Aspects. Det första mötet äger rum i september och standarden beräknas vara klar senast 2023.

– Det är glädjande att vi får leda en global arbetsgrupp inom detta viktiga område. Vi ligger långt fram i kompetens på området i Sverige och visar nu att vi prioriterar dessa frågor, säger Laura Linnala. Att arbetet sker på global nivå är avgörande för att ta hänsyn till den textila värdekedjans globala strukturer. Framöver kommer vi även att undersöka möjligheten att arbeta med frågor som ökad spårbarhet och transparens och klassificering av återvunnen textilråvara.

*Källa Forskning.se "Snabbmode har enorm miljöpåverkan"

Kontaktpersoner SIS

Laura Linnala, projektledare, laura.linnala@sis.se

Magnus Davidsson, sektionschef, magnus.davidsson@sis.se


Cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi? Och hur stöttar standarder den cirkulära ekonomin?

Om det är frågor du ställer dig, klicka dig vidare nedan och läs mer om ämnet.