Pressmeddelande · 2019-03-18

Bättre beslut när miljöpåverkan uttrycks i pengar

En ny ISO-standard ska hjälpa företag att värdera sin miljöpåverkan. Initiativet är svenskt. SIS, Swedish Standards Institute, har lett det globala arbetet med initiativtagaren Swedish Life Cycle Center vid Chalmers och dess samarbetspartners. – En anledning till att hållbar utveckling inte går tillräckligt snabbt är att den inte är hopkopplad med ekonomin säger Bengt Steen vid Swedish Life Cycle Center.

Standarden ISO 14008 innehåller vägledning om monetär värdering, definierar termer och ställer krav på redovisning av hur ett monetärt värde har tagits fram.

– Experten talar sitt språk, företagsledningen sitt och de negativa miljöeffekterna förblir ofta siffror på ett papper. Genom att översätta miljöfrågor till pengar blir det enklare att se helheten och ta strategiska beslut, säger Bengt Steen professor emeritus och ordförande i arbetsgruppen som tagit fram standarden.

Med monetär värdering av miljöaspekter värderar man användning av naturresurser, såsom energiåtgång, materialanvändning och utsläpp till vatten, luft och mark och ser hur ekosystem påverkas genom försurning eller växthuseffekten.

Men organisationer räknar på olika sätt. Den nya standarden ska bland annat bidra till ett gemensamt språk och vägledning vid val av metod. Standarden riktar sig till alla organisationer som behöver ett verktyg för att göra monetär värdering av sin miljöpåverkan. Den kan användas av företag inför investeringar, inköp, eller vid miljömedveten design av produkter och vid finansiella beslut. Den kan också ge underlag för miljöredovisning.

– Genom att monetärt värdera ingrepp på miljön, till exempel ett tilltänkt brobygge eller en vägtunnel, och genom att inkludera dessa så kallade dolda miljökostnader i den övergripande kalkylen får man en total kostnadsbild av en investering vilket underlättar eventuella kompromisser eller avvägningar i beslutsfattandet, säger Jimmy Yoler, projektledare SIS.

Organisationer kan också konsultera standarden vid miljömässiga kompensationer om en part ska kompenseras för ett ingrepp på miljön som en annan part åstadkommit, eller vid utformning av miljöskatter.

Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter
SS-ISO 14008:2019 >>

 

Fakta

Namn: SS-ISO 14008:2019 Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter 

Innehåll: Krav- och vägledningsstandard för monetär värdering av miljöpåverkan; ett ramverk med definitioner, principer, tillvägagångssätt, metodval och rapporteringskrav. Standarden använder sig av begrepp från ISO 14001 Miljöledningssystem.

Utvecklad av: Arbetsgruppen WG7 inom ISO-kommittén ISO TC 207/SC1

Initiativtagare, deltagare samt finansiärer: Swedish Life Cycle Center vid Chalmers, AB Volvo, Akzo Nobel, Vattenfall, SCA (nuvarande Essity), Nordiska Investeringsbanken, Energimyndigheten, VINNOVA, IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledning: SIS, Swedish Standards Institute

Kontaktpersoner för mer information

Jimmy Yoler, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, jimmy.yoler@sis.se

Bengt Steen, professor emeritus vid Chalmers högskola/Swedish Life Cycle Center och ordförande i arbetsgruppen som tagit fram ISO 14008, bengt.steen@chalmers.se


Kommitté för miljöledning

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för din organisation i form av minskad användning av resurser, men också genom en minskad miljöpåverkan på vår gemensamma miljö.

Att använda standarder inom miljöledningssystem och ekodesign gör det enklare att arbeta med dessa frågor på ett effektivt och strukturerat sätt.

Ta reda på mer på kommitténs hemsida.

SS-ISO 14008:2019

Monetär värdering av miljöpåverkan och tillhörande miljöaspekter

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.