Nyhet · 2019-09-25

Öppnar dörren för smart industri

Hållbara produkter, självkörande bilar och cirkulär ekonomi har en viktig sak gemensam – behovet av ett effektivt informationsflöde. Därför är användandet av standarder och standardiseringsarbetet helt avgörande för framtidens smarta industri.

Text: Anna Nyström

Grafisk illustration av mobiltelefoner.

Smart manufacturing är nästa stora steg i den industriella utvecklingen. En uppkopplad industri där system kan prata med varandra öppnar för nya möjligheter att använda informationen för att skapa värde i företagen. En av nycklarna för att detta ska ta fart på allvar är att industrin enas om gemensamma standarder för informationshantering.

– Standardiseringen är helt avgörande för att kunna införa de nya möjligheter som det digitala industrilandskapet innebär. Den förändring vi nu står inför är större än när vi gick från jordbruk till ett industrisamhälle, säger Ulf Carlsson, seniorkonsult på konsultföretaget Syntell.

– Det är därför viktigt för oss att delta i SIS tekniska kommitté SIS/TK 280 Information och automation i produktlivscykeln för att påverka informationsstandarder för den smarta industrin. Arbetet sker på global nivå inom ISO/TC 184 Automation systems and integration och på SIS samlar vi svenska intressenters perspektiv för input in i det globala arbetet.

Kunna utbyta information

Standarder för informationshantering behövs för att både små och stora aktörer ska kunna samarbeta och utbyta information i olika värdekedjor och exempelvis analysera produkter ur ett livscykelperspektiv eller att optimera dem för att vara mer resurssnåla och energieffektiva. Gemensamma standarder ökar också industrins flexibilitet och möjlighet att bygga produktionslösningar som gör det affärsmässigt lönsamt att jobba hållbart.
– Användning av standarder minskar inlåsning och ökar möjlighet till förändring mot hållbarare industri och produkter. Tyvärr upplever jag att många på ledningsnivå saknar insikt om informationsstandarders affärsstrategiska betydelse, säger Ulf Carlsson.

Ulf Carlssons deltagande i SIS kommittéarbete möjliggör för honom att bli nominerad som expert i arbetsgruppen ISO/IEC JWG 21, ett samarbete mellan IEC och ISO som arbetar med att ta fram ett ramverk för smart manufacturing. Just nu genomför de en kartläggning av befintliga standarder för digital information med målet att ta fram ett heltäckande men avgränsat urval av standarder och ett gemensamt industriellt språk för information. Han jämför detta arbete med telekomindustrins arbete med att ta fram standarder som GSM, 3G, 4G och 5G innan olika leverantörer börjar utveckla sina delar i ett telekomsystem.
– Telekomsystem är komplexa och beroende av att delar från olika leverantörer kan kommunicera och samarbeta genom standarder. Nu när allt flera industriella produkter kommunicerar med varandra är detta aktuellt för hela industrin.

Informationsstandarder för relevans

Standarder i sig är inget nytt inom industrin, men det har tidigare främst handlat om mekaniska standarder. Den stora utmaningen idag är att förstå vad information är, konstaterar Ulf Carlsson. En viktig nyckel i detta arbete är att inse skillnaden mellan data, information och begrepp och hur de förhåller sig till varandra.

– Här har vi från Skandinavien bidragit stort med vår kunskap i semantisk teori. Begrepp handlar inte bara om ordlistor, utan snarare om att förstå associationerna mellan olika begrepp.
Det finns flera tekniska kommittéer inom ISO som arbetar med standarder för smart industri. För Syntell är det viktigt att vara engagerad i standardisering, av flera skäl.

– Vi har stor erfarenhet av informationsstandarder och vet hur viktigt det är i komplexa system. Att vara engagerad ger oss trovärdighet, men det innebär också att vi kan vara med och påverka utvecklingen. Inget blir industriellt relevant i det digitala industrilandskapet om det inte bygger på standarder, säger Ulf Carlsson.

Läs mer om smart utveckling:


”Användning av standarder minskar inlåsning och ökar möjlighet till förändring mot hållbarare industri och produkter.”

Ulf Carlsson
seniorkonsult Syntell

SIS/TK280

Teknisk kommitté för information och automation i produktionscykeln

SIS/TK 280 påverkar standarder inom Industriell automation och Smart Manufacturing.

"Digitaliseringen gör data till världens mest värdefulla resurs, standarder behövs för att driva på utvecklingen mot en smart industri. För att automationssystem och affärssystem skall kunna kommunicera och en omvandling ske av datamängder till kunskap och affärer är standarder nödvändiga. SIS tekniska kommitté Information och automation i produktlivscykeln arbetar inom detta område och alla är välkomna att delta för att föra fram sina perspektiv in i den globala standardiseringen."

Ann-Sofie Sjöblom
projektledare SIS

International Electrotechnical Commission, IEC arbetar fram och fastställer internationella standarder inom elektroteknik och elektronik. Svensk medlem i IEC är SEK Svensk elsstandard.

ISO SMCC

ISO Smart Manufacturing Coordinating Committee har ett strategiskt uppdrag att samordna och utveckla standardisering som stöttar smart produktion. Gruppen har en internationell sammansättning med 25 representanter från olika ISO-kommittéer som är verksamma inom olika områden, allt från informationsteknologi, maskinsäkerhet till robotik. IEC har också en representant i gruppen.