Nyhet · 2019-11-27

Ökad samverkan mellan SIS, SEK och byggsektorn när BBR förändras

Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Idag deltog SIS vd Annika Andreasen i Boverkets pressträff.

Byggarbetare och byggställning

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Det kommer att leda till att deras funktionskrav kommer att innehålla betydligt färre detaljerade regler och allmänna råd. Dessutom kommer hänvisningarna till standarder att tas bort i byggreglerna. I arbetet ingår också att tydliggöra rollfördelningen mellan Boverket, samhällsbyggnadssektorn och de svenska standardiseringsorganisationerna Svenska institutet för standarder, SIS, och SEK Svensk Elstandard.

– Den internationella standardiseringen, inte minst den europeiska standardiseringen, som Boverkets byggregler, BBR, idag hänvisar till, påverkar hela samhällsbyggnadssektorn. Förändrade byggregler kommer att ge våra intressenter ökat manöverutrymme och frihet i att utveckla standardiseringen. Vi kommer växla upp hur vi arbetar med detta tillsammans med byggsektorn och inte minst med våra befintliga standardiseringsdeltagare som är värdefulla i denna förändring. Vi hoppas med denna förändring att fler intressenter vill delta och påverka standardiseringen och främja innovation, säger Annika Andreasen, vd på SIS.

 Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Och inte minst de europeiska standarderna är viktiga för Sverige. Det här är starten på en resa där vi samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut. Men jag vill understryka att samhällets krav på byggandet i lag och förordning kommer att finnas kvar, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

SIS kommer, tillsammans med SEK, att tillhandahålla information om relevanta standarder för att uppfylla kraven i de nya byggreglerna. Det innebär behov av en ökad samverkan mellan samhällsbyggnadssektorn, SIS och SEK. Standarder kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg och stöd för att kunna leva upp till Plan- och Bygglagen och de nya byggreglerna. Inledningsvis i förändringsarbetet kommer Boverket att ta fram en prototyp för avsnitt 7 Buller i BBR, och här sker samverkan både med SIS och experter i SIS standardiseringskommitté SIS/TK 197 Byggakustik.

Mer information

Om standarder och byggregler 

SIS standardiseringskommitté SIS/TK 197 Byggakustik

Boverkets pressmeddelande pressträff 27 november 

Om Möjligheternas byggregler och Boverkets uppdrag

SEK Svensk Elstandard

 


Annika Andreasen
Verkställande direktör, Svenska institutet för standarder, SIS

Anders Sjelvgren
generaldirektör, Boverket