Standardisering och byggregler

Boverket har regeringens uppdrag att genomföra en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I det uppdraget samarbetar Boverket med Svenska institutet för standarder, SIS, och SEK Svensk Elstandard.

I uppdraget, som Boverket kallar för Möjligheternas byggregler, ingår en tydligare rollfördelning mellan Boverket, samhällsbyggnadssektorn och de svenska standardiseringsorganisationerna SIS och SEK som ska återspeglas i reglerna. Boverkets funktionskrav kommer framöver att innehålla betydligt färre detaljerade regler. Allmänna råd och hänvisningar till standarder kommer att tas bort.

Standarder som verktyg och stöd

SIS kommer, tillsammans med SEK, att tillhandahålla information om relevanta standarder för att uppfylla kraven i de nya byggreglerna. Standarder kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg och stöd för att kunna leva upp till Plan- och Bygglagen och de nya byggreglerna.

Se sammanställning över alla standarder som BBR refererar till i respektive avsnitt.

BBR görs om avsnitt för avsnitt

Under 2020 har Boverket inlett arbetet med att se över avsnitten i BBR. SIS och SEK är med i arbetet genom experterna i våra tekniska kommittéer på området. Som en första pilot har avsnitt 7 om Bullerskydd behandlats och går på remiss i december 2020. De avsnitt som är aktuella framöver är följande:

  • avsnitt 5 Brandskydd
  • avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö
  • avsnitt 8 Säkerhet vid användning

Genom att gå med i SIS arbete finns det chans att vara med och påverka.

Läs om hur SIS medverkan sker och hur du kan påverka

SIS vd om utvecklingen av standardiseringen

– Den internationella standardiseringen, inte minst den europeiska standardiseringen, som Boverkets byggregler, BBR, idag hänvisar till, påverkar hela samhällsbyggnadssektorn. Förändrade byggregler kommer att ge våra intressenter ökat manöverutrymme och frihet i att utveckla standardiseringen. Vi kommer växla upp hur vi arbetar med detta tillsammans med byggsektorn och inte minst med våra befintliga standardiseringsdeltagare som är värdefulla i denna förändring. Vi hoppas med denna förändring att fler intressenter vill delta och påverka standardiseringen och främja innovation, säger Annika Andreasen, vd på SIS.

– Jag vill också påpeka att den internationella standardiseringen, inte minst den europeiska standardiseringen, påverkar hela byggsektorn, säger Annika Andreasen.


 

Frågor & svar

1. Vilken roll kommer Svenska Institutet för Standarder, SIS, att ha i det här förändringsarbetet?

SIS ansvarar, tillsammans med SEK, för huvuddelen av de svenska, europeiska och globala standarder som BBR idag hänvisar till. SIS samverkar med Boverket kring myndighetens nya modell för byggregler. Inledningsvis kommer Boverket att ta fram en prototyp för avsnitt 7 Buller i BBR, och här sker samverkan med SIS samt SIS standardiseringskommitté SIS/TK 197 Byggakustik.


 

2. Kommer det att bli fler eller färre standarder nu?

Antalet europeiska och globala standarder kommer sannolikt inte att påverkas på kort sikt. I förändringsarbetet med Boverkets nya modell för byggregler kommer behovet att tydliggöras av eventuellt nya nationella standarder och svenska initiativ till nya internationella standarder. Den svenska byggsektorn påverkas också av europeiska standarder, såväl som ett resultat av arbetet med en fungerande inre marknad i EU som nya initiativ från andra delar av Europa.


 

3. Hur kan byggsektorn få information om gällande standarder när Boverket inte längre hänvisar till standarder i sina regler?

SIS och SEK kommer att tillhandahålla information om relevanta standarder för att uppfylla kraven i de nya byggreglerna. Det innebär behov av en ökad samverkan mellan sektorn, SIS och SEK. Standarder kommer fortsatt att vara ett viktigt verktyg och stöd för att kunna leva upp till Plan- och Bygglagen och de nya byggreglerna.


 

4. På vilket sätt kan standardisering gynna företag som vill ta fram fler nya innovativa lösningar?

Standarder är ett stöd för nya innovativa lösningar, inte minst när tillämpningar i större skala ska genomföras på större marknader. Företag och andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn får ökade möjligheter att sätta rätt kravnivå genom att använda utvalda och relevanta standarder samt delta i framtagandet av dessa i en öppen standardiseringsprocess.


 

5. Hur ska olika intressenter i samhället, allt från entreprenadföretag och byggherrar till medborgare och brukarorganisationer, få inflytande i standardiseringsarbetet?

SIS och SEK erbjuder en öppen standardiseringsprocess där hela samhället kan delta, såväl i framtagandet av nationella, europeiska som globala standarder och revidering av dessa. Det innebär en stor möjlighet att vara med och påverka innehållet i standarder samtidigt som man knyter internationella kontakter och höjer sin kompetens och konkurrenskraft.


 

6. Vad händer med Eurokoderna nu, blir de också frivilliga framöver?

Nej. (EKS anger hur de europeiska konstruktionsstandarderna, så kallade eurokoder, ska tillämpas. EKS utgör tillsammans med eurokoderna det svenska regelverket för verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet.)


Boverkets dialogmöten

SIS medverkade i Boverkets webbseminarium om Möjligheternas byggregler. Här kan du bland annat ta del av film med SIS vd Annika Andreasen som berättar om SIS roll och sektionschef Nina Schröder som berättar om arbetet i praktiken, se Boverkets information från seminariet.

Länkar

Annika Andreasen
vd, Svenska institutet för standarder