Nyhet · 2019-11-22

Bygghandlingar uppdateras för en digital verklighet

Ett digitalt verk istället för åtta böcker, tydliga anvisningar och klickbara länkar till checklistor, standarder och regelverk. Det föreslår den förstudie som sammanställt branschens drömmar om ett nytt uppdaterat verk för att upprätta bygghandlingar.

Text: Anna Nyström
Foto: Anders Bergön

När arkitekter och konstruktörer tar fram ritningar för ett bygge är det viktigt att de använder ett gemensamt språk så att ritningarna blir enhetliga och enkla att tyda för alla som ska använda dem. Det är också tanken med Bygghandlingar 90 som är en serie på åtta böcker som beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns rekommendationer. Verket har uppdaterats i olika omgångar, men nu har det blivit dags att göra ett ordentligt omtag.

– Det har hänt en hel del sedan den första utgåvan av Bygghandlingar 90 kom. Den tog sin utgångspunkt i att arkitekterna jobbade med papper och penna. Idag är det dator och ritningar i 3D som gäller och det innebär också nya sätt att tänka och arbeta, berättar Nina Sandahl, arkitekt vid Sajt Arkitektstudio.

Kvalitetssäkrar byggprojekt

Styrkan med Bygghandlingar 90 är att de ger branschen ett ramverk att utgå från som beskriver hur ett byggnadsverk ska presenteras. Vad betyder olika linjer, vilken skala ska användas och hur ska informationen i bygghandlingarna redovisas? Enhetliga bygghandlingar är viktigt för att kvalitetssäkra projektet genom hela byggprocessen, från utredning till besiktning, och det är även vanligt att Bygghandlingar 90 används som referens i upphandlingar.

När verket nu ska uppdateras har man därför utgått från intervjuer med företrädare i branschen som delat sina erfarenheter och tankar om hur ett nytt verk skulle kunna skapa ännu större nytta. Nina Sandahl har på uppdrag av och tillsammans med SIS genomfört förstudien och tagit fram ett förslag på hur den nya versionen av Bygghandlingar skulle kunna se ut.
– Digitaliseringen har förändrat både arbetssätt, verktyg och processer och därför tror vi att Bygghandlingar 90 behöver omarbetas till ett enda digitalt verk, en praktiskt användbar e-bok med klickbara länkar till exempelvis olika standarder, säger Nina Sandahl.

Behov uppdatera och tydliggöra

Nina Sandahl ser stora möjligheter med att skapa större nytta för användarna, exempelvis genom checklistor och mallar. Dessutom finns det ett behov av att uppdatera anvisningarna utifrån den digitala verkligheten – hur man exempelvis döper filer, utformar lagerstrukturer och detaljeringsgrad på ritningar. 

– I en digital värld är det viktigt att alla tänker enligt samma strukturer. VS-konsulterna eller andra konsultgrupper ska exempelvis känna igen hur lagerstrukturen är uppbyggd så att de enkelt kan släcka ner de lager som inte är relevanta för deras jobb.

I arbetet med förstudien har Nina Sandahl även sett ett behov av att avgränsa och tydliggöra riktlinjerna. Bok åtta, som handlar om digitala leveranser för bygg och förvaltning, tar ett brett grepp om informationsflöden mellan olika skeden och aktörer. Här föreslår Nina att begränsa det nya verket att fokusera på arbetet med att ta fram bygghandlingar.

– Ett problem med Bygghandlingar 90 är att det ibland blir vagt och öppet för tolkningar. Jag skulle vilja se ett mer stringent verktyg som ger tydliga anvisningar om ritningar och redovisning och jag tror därför att vi bör begränsa oss, i alla fall i denna utgåva. Annars riskerar verket att växa sig alldeles för stort.

Förslaget för den nya versionen av Bygghandlingar 90 ska nu ut på remiss i branschen.


”I en digital värld är det viktigt att alla tänker enligt samma strukturer.”

Nina Sandahl
arkitekt, Sajt Arkitektstudio

Ta del av förstudien

Förstudie ombearbetning Bygghandlingar 90

Vill du veta mer om utvecklingen av Bygghandlingar 90?

Vi vill gärna få in fler synpunkter och önskemål för att det nya verket ska bli lika användbart och accepterat när vi går in i 2020-talet, som Bygghandlingar 90 blev när det först gavs ut.

SIS har ett stort nätverk i våra tekniska kommittéer och referensgrupper men välkomnar fler infallsvinklar och kommer bland annat bjuda in till seminarium/workshop. Håll utkik efter mer information. 

Om du har tankar och idéer kontakta fredrik.fehn@sis.se

Böcker och verktyg inom bygg och anläggning

Ta del av böcker och verktyg som SIS erbjuder inom området bygg och anläggning.

Vid frågor, kontakta gärna