Debatt · 2018-11-15

"Så kan vi höja kvaliteten på HVB-verksamheten"

Nu i november publicerar SIS (Swedish Standards Institute) den första svenska standarden för kvalitetssäkring av HVB (Hem för vård eller boende). Den har utformats under tre år med starkt engagemang från drygt 20 aktörer med den gemensamma utgångspunkten att stärka stödet för HVB i sitt arbete med kvalitetssäkring med fokus på brukare och samhällsnytta.

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2018-11-15

HVB uppmärksammas sällan i positiva ordalag och det var kanske som allra mest påtagligt för två till tre år sedan. HVB är också en välfärdstjänst som de allra flesta av oss aldrig eller sällan kommer i direkt kontakt med annat än då den omskrivs i media som en följd av något missförhållande. Däremot, bland dem som arbetar på HVB, som verkar inom socialtjänst eller som placeras vid HVB är intresset för och beroendet av rätt kvalitet viktigt.

En placering vid ett HVB kan vara något som gör stor skillnad i en människas liv, tillfälligt eller av mer långsiktig karaktär. Det är en kraftfull åtgärd som inte ska ha något annat syfte än att ge stöd, behandling, avlastning eller akut hjälp. HVB-verksamhet berör människor i en beroendeställning. Just därför är kvalitetssäkring mycket viktigt, parallellt med att det är en tjänst som totalt sett medför stora samhällskostnader.

SIS har tillsammans med en bred och erfaren expertis lyckats ta fram en standard som vi tror ska komma till nytta för HVB, brukare, beställare och beslutsfattare. Det har hittills inte funnits någon motsvarighet som på samma sätt bottnar i att konkret adressera krav på tjänsten HVB, som syftar till att öka kvalitetskonkurrensen i sektorn; en sektor som årligen berör tusentals placerade brukare i olika åldrar och som naturligtvis medför kostnader för kommuner runt om i landet. Därför är det viktigt att kvaliteten för HVB är så hög som möjligt, så att de resurser som satsas på området leder till konkreta resultat för människor i behov av stöd och hjälp. Oavsett driftsform eller var i landet tjänsten erbjuds ska god och jämn kvalitet erbjudas.

Många intressen ska enas i en standardiseringsprocess för att nå konsensus och en standard för en kvalificerad tjänst som HVB behöver utvecklas löpande. SIS är en garant för detta genom den långsiktiga förvaltning som kännetecknar standardisering nationellt och internationellt. Arbetet med att kvalitetssäkra HVB sker hos utförarna av kvalitetsmedvetna medarbetare och chefer. Vi tror och hoppas att standarden ska tjäna olika syften. Antingen som en väckarklocka, som ett utbildningsstöd eller allra helst som ett stöd i att säkerställa att kvaliteten vid HVB ökar eller vidmakthålls.

Utifrån ett brukarperspektiv öppnas möjligheter att skapa sig en bättre bild över vilka krav och förväntningar som ställs på ett HVB och vilka krav som kan anses vara relevanta. Standarden kanske också kan bidra till ökad förståelse för hur komplexa omsorgstjänster ofta kan vara och att oseriösa aktörer ska få det bekymmersamt att konkurrera med de seriösa.

SIS vill se en fortsatt aktivitet kring och med standarder för HVB och vi vill tillsammans med intressenter, experter och brukarföreträdare fortsätta att utveckla standarden och annat som kan uppmuntra och ge stöd för kvalitetssäkring och ökad brukar- och samhällsnytta.

Thomas Idermark, vd SIS, Swedish Standards Institute
Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, SIS, Swedish Standards Institute


Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.