Utbildning

Standard för investering i onoterade bolag

SIS arrangerar i samverkan med Pepicon DealStation ett intressentmöte för att utvärdera möjligheterna att utarbeta en nationell standard för investeringar i onoterade bolag. Syftet är att underlätta interaktion mellan investerare och entreprenörer. Initiativet har för avsikt att standardisera det format som en investeringsmöjlighet presenteras på, öka kunskap om principer och riktlinjer som investerare använder för att utvärdera bolag, samt etablera en branschoberoende process för resning av pengar.

 campanypuzzle

Bakgrund

Innovation och företagande bidrar till en positiv samhällsutveckling. Samspelet mellan investerare, kapital, entreprenörer och idéer är angeläget.

Både investering och kapitalanskaffning är resurs- och tidskrävande processer och stor utmaning för företag och start-ups. Till skillnad från noterade bolag och publika erbjudanden saknas det idag vedertagen praxis eller standard. Regelverket är därtill begränsat, inlåsningen bli långdragen, risken hög och behovet av analys och informationsinhämtning stort.

Investerare möter propåer i alla olika former och format. De flesta bolag är inte investeringsbara då de har inkompletta beslutsunderlag. Det krävs mycket arbete innan det ens är möjligt att överväga en investering. Samtidigt är det inte ovanligt att en enskild investerare får 50-500 propåer per månad, vilket ofta resulterar i mycket manuellt arbete.

Bolagen å andra sidan som har behov av kapitalanskaffning behöver fokusera mycket av sin uppmärksamhet på att tolka frågeställningar såsom: Vad krävs för att bolaget ska vara investeringsbart? Vilken information behöver investerarna för att kunna investera i bolaget? Delar investerarna synen på risker, tidshorisonter och framtida kapitalbehov? Är värderingen rimlig? Istället för att engagera sig i affären och att skapa tillväxt.

Så vad kan vi göra för att modernisera och effektivisera finansieringsprocessen så att den blir tillgänglig och förnuftig för många fler? Låt oss tillsammans hitta en enhetlig och gemensam lösning.

Därför behövs en gemensam standard

Ingången för detta intressentmöte är att samtliga inblandade aktörer - entreprenörer, investerare och mellanhänder - skulle gynnas av en enhetlig terminologi och ett gemensamt förhållningssätt avseende kapitalanskaffning och investering. 


En standard skulle kunna underlätta och bidra till att: 

  • Skapa en jämställd, transparent och konkurrensneutral marknad. Med en gemensam referens ökar tillgängligheten och öppnar upp för fler aktörer i ekosystemet.
  • Minska friktion och öka interoperabilitet. Förbättrar olika aktörers förmåga att fungera tillsammans. Minskar handelshinder, vikten av lokal närvaro och tillgång till nätverk (gynnar exempelvis bolag på landsbygden samt internationella och kross-regionala investeringar).
  • Effektivisera. Förkortar processer, minska kostnader och höjer kvaliteten. Ökad möjlighet för automatisering, vilket medför lägre transaktionskostnader.
  • Förbättra jämförbarhet. Med en gemensam referens underlättas granskning och utvärdering. Det förenklar även syndikering mellan investerare och ger förutsättningar för fler, snabbare och bättre underbyggda affärer.
  • Höja kunskapsnivån. Genom att använda en standard förbättras beslutsunderlaget oavsett om det kommer från en professionell eller inte. Den skulle också kunna användas i kommunikation med involverade aktörer.
  • Öka riskmedvetenhet. Höjer förståelsen för relationen mellan risk och avkastning samt behovet av diversifiering, hos både bolag och investerare.

 

Nyfiken på att veta mer?

Onsdagen den 12 oktober kl: 13:00 - 16:00 berättar vi om vårt arbete.  Anmälan är gratis och görs via bokningsknappen här bredvid. Efter anmälan kommer du få en zoomlänk tillsänt dig.

 Vid frågor välkommen att kontakta Johan Dahlgren, sektionschef på SIS Informationsteknik och ledningssystem johan.dahlgren@sis.se


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se