Rapport: Standarders inverkan på de nordiska ekonomierna

I studien ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” har Menon Economics i samarbete med Oxford Research samt Social Science Research Institute vid Islands universitet tittat på hur ett ökat användande av standarder påverkar den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna. I studien deltog 1 179 nordiska företag i olika branscher med tidigare erfarenhet av användningen av standarder.

Ökad arbetsproduktivitet och BNP-tillväxt

Studien visar på att standardisering har bidragit till ökad arbetsproduktivitet i alla de nordiska länderna de senaste årtiondena. Resultaten visar att en fördubbling av uppsättningen standarder i en ekonomi kan kopplas till en ökning av arbetsproduktiviteten med 10,5 procent. I genomsnitt är standardisering kopplad till en årlig ökning av arbetsproduktiviteten med 0,7 procent. Detta tyder på att standardisering kan kopplas till 39 procent av arbetsproduktions-tillväxten och till 28 procent av BNP-tillväxten i de nordiska länderna under perioden 1976-2014.

Tillgång till marknader, bättre kvalitet och riskhantering

Studien visar att standarder är ett viktigt medel för nordiska företag att öka försäljningen och tillträdet till marknader. Undersökningen visar att det för de nordiska företagens strategier är viktigt att följa och tillämpa standarder. Det viktigaste skälet till att företag använder standarder är att de vill få bättre tillgång till marknader, förbättra kvaliteten för sina produkter och tjänster samt sin riskhantering. Företagen uppger samma fördelar med standarder, oavsett land.

Teknisk utveckling, effektivitet och kvalitet samt förtroende hos kunder

Upp till 85 procent av respondenterna instämmer med påståendet att standarder skapar tillit och förtroende bland kunderna. 3 av 4 företag uppger att standarder förbättrar kvaliteten för deras produkter och tjänster samt att standarder underlättar kommunikationen mellan producent och konsument. 69 procent av exportföretagen anser att standarder förenklar deras export av varor och tjänster. 6 av 10 framhåller att standarder är ett bra medel för att följa med i den tekniska utvecklingen. 

Affärsutveckling och kostnader

En stor majoritet av företagen, 87 procent, ser standardisering som en viktig komponent i sina kommande affärsplaner. 3 av 4 företag, 73 procent, uppger att fördelarna med standarder är större än kostnaderna för dem. 

Stapeldiagrammet visar hur viktigt svenska företag inom olika branscher anser att standarder är för deras framtida affärsplaner. Klicka på bilden för större format.

 

Undersökningen har genomförts på uppdrag av de nordiska standardiseringsorganisationerna, SIS, Svenska institutet för standarder, DS, Dansk Standard, SN, Standard Norge, SFS, Finnish Standards Association och IST, Icelandic Standards.


Ladda ner och läs

"Standarders inverkan på de nordiska ekonomierna"

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet i pdf-format.

Påverka standarder, ingå i nätverk och tidig information om framtida marknadskrav är företagens främsta anledningar att delta i standardisering.

Tillträde till utländska marknader, högre kvalitet och riskhantering är de främsta anledningarna att använda standarder enligt nordiska företag.

87% av de nordiska företagen säger att standarder är viktigt för deras framtida affärsplaner.