Pressmeddelande · 2017-08-30

Svensk medverkan i internationell standardisering inom miljöaspekter av plast

Swedish Standards Institute, SIS har startat en arbetsgrupp som ska ta till vara på svenska intressen och påverka den internationella standardiseringen inom miljöaspekter av plast. – Vi ser ett ökat behov av standarder för att kunna bidra till globala lösningar på plastproblematiken. Samtidigt som CEN och ISO startar nya kommittéer startar vi nu en svensk arbetsgrupp. Just nu letar vi fler aktörer som vill vara med och stärka den svenska rösten inför ISO-mötet i Sydkorea i september och CEN-mötet i Belgien i oktober, säger Nazdaneh Yarahmadi ordförande för den nya arbetsgruppen.

Sverige är aktivt och driver standardiseringsarbetet framåt inom plaståtervinning, biobaserad plast och bionedbrytning av plast. SIS/TK 156 är den svenska kommittén för standardisering av plast, där organisationer kan vara med och påverka innehåll och riktlinjer för framtida nationella och internationella standarder.

Inom kommittén har en ny arbetsgrupp inom miljöaspekter startats för att aktivt just på det området påverka utformningen av standarder inom det europeiska standardiseringsorganet CEN och det internationella standardiseringsorganet ISO.

– Vi arbetar för tydligare definitioner kring plast i en cirkulär ekonomi. Det är viktigt att alla aktörer i värdekedjan använder samma terminologi, bland annat för att kunna jämföra och utvärdera resultat, säger Nazdaneh Yarahmadi.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen, så att alla internationella standarder lever upp till svenska krav och riktlinjer, någonting som underlättar för svenska företag att verka på en global marknad.

– Just nu håller CEN på att bilda en styrgrupp för miljöaspekter som ska koordinera EU-kommissionens mandatförslag till CEN för plast och miljö. Genom SIS tekniska kommitté SIS/TK 156 kan företag och organisationer vara med och påverka innehållet i de kommande harmoniserade standarderna inom området, säger Johan Dahlgren projektledare SIS/TK 156.

Läs SIS debattartikel ”Plast är bra - om den hanteras rätt” publicerad i tidningen Ny Teknik

Kontaktpersoner för mer information

Johan Dahlgren, projektledare Swedish Standards Institute, SIS/TK 156 Plast, johan.dahlgren@sis.se, 08–5555 2093

Nazdaneh Yarahmadi, forskningsledare RISE och ordförande för arbetsgruppen inom miljöaspekter, nazdaneh.yarahmadi@ri.se, 010–516 5921


Vill du delta i standardiseringsarbetet?

Kontakta Johan Dahlgren, Projektledare SIS/TK 156 Plast

Johan Dahlgren, 070-8669859, johan.dahlgren@sis.se

Mer information om SIS/TK 156