Pressmeddelande · 2019-09-23

Standard för hudvårdstjänster fyller lucka på otydligt reglerad marknad

Nu finns den första europeiska standarden för hudvårdstjänster. Tillsammans med tidigare framtagna standarder på skönhetsområdet blir den ytterligare en pusselbit för att öka konsumentsäkerheten och för utförare blir den ett kvalitetssäkringsverktyg. Samtidigt går Sveriges Konsumenter och SIS ut med råd kring vad man som köpare av estetiska tjänster ska tänka på.

– Skönhetsbranschen växer snabbt och de olika tjänsterna berör väldigt många människor men regelverket är otydligt. Standarder kompletterar lagstiftningen med detaljer för att förtydliga säkerhetskrav och konsumenträtt vilket bidrar till gemensamma spelregler för utförare, ökar kvaliteten på tjänsterna och ger patienter och konsumenter ett ökat skydd, säger Anna Sjögren på Svenska institutet för standarder, SIS.

SIS har, tillsammans med Sveriges Konsumenter och branschen, varit med och tagit fram europeiska standarder för de som utför tjänster inom estetisk kirurgi, estetiska medicinska icke-kirurgiska tjänster och nu även hudvårdstjänster. I standarderna definieras krav på utförare till exempel på kompetens, hur riskbedömningar ska göras, krav på lokaler, hantering av klagomål och personuppgifter. Standarderna gäller i hela Europa och har därmed även satts som svensk standard.

Standarden för hudvårdstjänster, som är det senaste tillskottet i ”paketet”, omfattar bland annat hudvårdsbehandlingar för ansikte och kropp. Över 25 länder har deltagit i arbetet som startade redan 2011.

Det kan vara svårt för konsumenter att särskilja mellan seriösa och oseriösa utförare. Därför har SIS och Sveriges Konsumenter, utifrån standarderna, tagit fram en checklista på vad man bör tänka på och efterfråga vid köp av en tjänst.

– Redan vid konsultationen ska man fråga efter kompetens och utbildning, vilka risker och komplikationer som kan tillkomma, tillgång till råd och eftervård, totalkostnader och försäkringar med mera, säger Gerd Klang, Sveriges Konsumenter representant och ordförande i den svenska standardiseringskommittén för estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster.

Checklista
Checklista till konsumenter och patienter

Standarder
Standard SS-EN 17226:2019 Hudvårdstjänster - Krav och rekommendationer för tillhandahållandet av tjänsterna

Standard SS-EN 16844:2017 Estetiska medicinska tjänster - Icke-kirurgiska medicinska ingrepp

Standard SS- EN 16372:2014 Estetisk kirurgi – Tjänster

Mer information
Den svenska kommittén som arbetat med att ta fram standarderna

Hallå Konsument – Tips från Sveriges Konsumenter

Kontaktpersoner
Anna Sjögren, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, anna.sjogren@sis.se, 070-231 25 35 

Gerd Klang, Sveriges Konsumenters represantant samt ordförande i standardiseringskommittén för estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster, gerd.klang@telia.com, 08-555 520 87 

 


Kommitté för estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster

Människors fokus på utseende och välbefinnande ökar och marknaden för estetiska ingrepp och skönhetstjänster expanderar men i dagsläget finns det bristande regelverk och konsumenterna är sällan medvetna om riskerna.

Inom SIS/TK 561 finns standarder och pågående arbeten som bidrar till att kvalitetssäkra tjänster inom skönhetsvård och estetiska ingrepp.