Pressmeddelande · 2018-12-21

Rätt metodik förenklar för alla som arbetar med revision av ledningssystem

Nu finns en ny förbättrad utgåva av ISO 19011 som är en vägledning för alla som arbetar med revision av ledningssystem. – Här finns en metodik som styr upp revisionsverksamheten, men även ger stöd i att ta ut svängarna i utförandet av revisionerna, säger Jan Lenning, expert på revision av ledningssystem och ordförande för SIS arbetsgrupp.

Vägledningen kan användas vid både interna och externa revisioner av ledningssystem och passar för både stora och små organisationer, oavsett bransch. Revisioner av ledningssystem ger organisationer ett effektivt verktyg för att säkerställa att verksamhetsprocesserna styrs och resurserna används på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Revisioner kan även ses som tillfällen att hitta förbättringsmöjligheter.

– En av de viktigaste nyheterna i den nya utgåvan är ett ökat fokus på riskbaserad strategi och ledningsfrågor. Samtidigt har vägledningen gjorts mer generell och anpassats för till exempel virtuella revisioner, säger Jan Lenning.

– Min drivkraft är att sprida information om att revisioner av ledningssystem inte bara är ett nödvändigt ont utan också skapar mervärde för alla inblandade. Syftet är inte bara att se till att vissa krav är uppfyllda utan även att identifiera förbättringsområden och sprida goda exempel. Om dessa delar får större utrymme blir revisionsprogrammen mer meningsfulla, och bidrar samtidigt till större affärsnytta, framhåller Jan Lenning.

Tidigare i år lanserades en engelsk uppdatering av vägledningen och nu har den svenska översättningen publicerats, SS-EN ISO 19011:2018, Vägledning för revision av ledningssystem.

Jan Lenning, expert revision ledningssystem, ordf arbetsgrupp Revision, SIS standardiseringskommitté för kvalitetsledning, 070-5353057, jan.lenning@telia.com

Peter Hartzell, projektledare SIS, Swedish Standards Institute, 08-555 520 29, peter.hartzell@sis.se