Pressmeddelande · 2020-12-18

Internationell överenskommelse om definitioner gällande kvinnors entreprenörskap för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt

The International Trade Centre, ITC, och Svenska institutet för standarder, SIS, har avslutat en International Workshop Agreement, IWA, inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO om globala definitioner gällande kvinnors entreprenörskap. Syftet är att underlätta beslutsfattande, datainsamling och åtkomst till kapacitetsuppbyggnad, finanser och marknader – för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.

ITC:s SheTrades Initiative och SIS avslutade den 16 december 2020 den sista i en rad flerpartskonsultationer om terminologi och generell vägledning gällande kvinnors entreprenörskap. Arbetet har finansierats av det svenska Utrikesdepartementet. Resultatet kommer att publiceras i dokumentet ISO/IWA 34 Women's entrepreneurship – Terminology and general guidance.

– ISO/IWA 34 är en viktig milstolpe i historien om utvecklingen av kvinnors entreprenörskap. ITC ser fram emot att arbeta med våra institutionella partners och intressenter överallt för att ta definitionerna och vägledningen i bruk som beskrivs i överenskommelsen, säger Pamela Coke-Hamilton, Executive Director på ITC.

– Den inkluderande och transparenta processen som vi följt har levererat en robust International Workshop Agreement om kvinnors entreprenörskap som speglar åsikterna och behoven hos olika intressenter från världens alla regioner, kommenterar Vanessa Erogbogbo, ordförande för ISO/IWA 34 och Chief of Sustainable and Inclusive Value Chains section på ITC.

– Det här är den första ISO-leverabeln gällande kvinnors entreprenörskap och även den första digitala IWA-processen, vilket möjliggjorde ett bredare deltagande än vad som hade varit möjligt annars. Det finns flera idéer till vidare arbete, så förhoppningsvis är det här bara början, säger Maria Gustafsson, sekreterare för ISO/IWA 34 och projektledare på SIS.

– Denna International Workshop Agreement utgör kulmen på en robust, konsultativ process med olika intressenter och den kommer att vägleda ISO när antalet standarder inom området fortsätter att växa, säger ISO:s generalsekreterare Sergio Mujica. Jag vill tacka våra partners, the International Trade Centre (ITC) och ISO-medlemmen SIS, liksom de hundratals experter som deltagit i processen, för deras otroligt hårda arbete. Vår gemensamma resa understryker samarbetsandan och den snabba utvecklingen av den första ISO-leverabeln med direkt koppling till SDG 5 – den första av många.

ISO/IWA 34 erbjuder definitioner, kriterier och vägledning kopplat till följande termer:
• kvinnoägda företag
• kvinnoledda företag
• kvinnoledda kooperativ
• kvinnoledda informella verksamheter.

Det slutliga dokumentet kommer att lämnas in till ISO för publicering under det första kvartalet 2021. ITC:s SheTrades Initiative kommer att utveckla en rad kapacitetsuppbyggnadsinitiativ i samarbete med ISO och institutioner som inriktar sig på utveckling av kvinnors entreprenörskap för att stödja intressenter med att införa och operationalisera IWA:ns definitioner och terminologi.

Internationellt pressmeddelande från ITC

Bakgrund

Under årtionden har definitionerna kopplade till kvinnors entreprenörskap varit fragmenterade, då tydliga och allmänt överenskomna internationella definitioner saknats. Regeringar, företag och internationella organisationer inom och över landsgränser har implementerat initiativ kopplat till kapacitetsuppbyggnad, marknadstillträde och forskning med olika definitioner och kriterier för kvinnoägda företag.

Bristen på harmonisering av definitioner och terminologier har lett till utmaningar för alla som arbetar med kvinnors entreprenörskap, som bristen på internationellt jämförbar könsuppdelad data och olika, ibland motstridiga, kriterier för kvinnor i näringslivet.

Fakta om processen

En International Workshop Agreement är ett ISO-dokument som tas fram under ett eller flera öppna workshopmöten där intressenterna deltar direkt i utvecklingen. Processen är öppen för alla och diskussionerna sker i konsensus med ett neutralt ledarskap.

ITC SheTrades Initiative och SIS genomförde 16 informella konsultationer och två officiella IWA-workshopmöten från juli till december 2020. 363 experter från 77 länder anmälde sig till processen, och 342 intressenter från 49 länder deltog i de informella konsultationerna.

Kontakt Svenska institutet för standarder, SIS

Maria Gustafsson, sekreterare för ISO/IWA 34 och projektledare på SIS, maria.gustafsson@sis.se


Maria Gustafsson, sekreterare ISO/IWA 34 och projektledare på SIS.

Vanessa Erogbogbo, ordförande för ISO/IWA 34 och Chief of Sustainable and Inclusive Value Chains section på ITC