Nyhet · 2019-11-19

Vikten av integritet och ansvarighet i offentlig upphandling

SIS leder ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för integritet och ansvarighet i offentlig upphandling. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Ordförande i standardiseringskommittén är Ann-Sofie Lillberg, enhetschef på Upphandlingsmyndigheten, som här svarar på några frågor.

Vad menas med integritet och ansvarighet i sammanhanget?

– Hög integritet inom offentlig verksamhet betyder att man som organisation eller individ handlar efter de etiska värden och principer som upprätthåller allmänhetens intresse framför privata intressen. I praktiken innebär det att man inte drar egen vinning eller ger någon en fördel jämfört med andra. 

– Ansvarighet syftar på att bygga struktur och system för att kunna peka ut och fördela ansvar för att de offentliga affärerna genomförs med hög integritet och att uppföljning och kontroll sker. Att arbeta strategiskt med inköp är en av nycklarna till detta.

Varför är integritet och ansvarighet viktigt i offentlig upphandling?

– I offentlig upphandling hanteras mycket pengar, våra skattepengar, och att de hanteras så de genererar mesta samhällsnytta är mycket viktigt.

Varför behövs en standard?

– Ytterst handlar det om medborgarnas och leverantörernas tillit till det offentliga och till demokratin. Om det offentliga inte handlar efter etiska värden och inte har en styrning och struktur som leder till att våra gemensamma resurser hanteras på ett förtroendefullt sätt kommer tilliten till det offentliga att minska.

 Om det offentliga inte föregår med gott exempel så minskar även medborgarnas vilja att själva handla med hög integritet, tex att betala skatt och att vara sparsamma med våra gemensamma medel.

 För att de offentliga affärerna ska vara sunda krävs det att leverantörer och näringsliv vill delta i offentlig upphandling för att skapa en god konkurrens. Det i sin tur kräver att man som leverantör upplever att offentlig upphandling genomförs på ett transparent och schysst sätt.

På vilket sätt kan standarder inom offentlig upphandling bidra övergripande?

 En standard som är gemensam för EU-länderna, den inre marknaden, bidrar genom att synen på etiska värden samt styrning och struktur harmoniseras. Om hela den inre marknaden har en gemensam uppfattning om vad vi menar med integritet och ansvarighet så kommer det att bidra till att leverantörer får lika möjlighet att konkurrera.

Hur långt har ni kommit i arbetet?

  Arbetet har precis börjat. 16 länder deltar aktivt och det finns ytterligare 11 som bevakar gruppens arbete. Förhoppningen är att fler ska bli aktiva när de haft möjlighet att samla de nationella intressenterna. Det första arbetsmötet hölls i slutet av oktober. Vi siktar på att publicera standarden år 2023.


Teknisk kommitté för offentlig upphandling

I SIS/TK 613 kan du delta i arbetet med att ta fram standarder inom offentlig upphandling.