Nyhet · 2019-12-10

Utvecklingen av elvägar lägger i högre växel

Klimatmålen och transportbehoven – hur kan vi få det att synka? Elvägar är en av lösningarna som skulle kunna minska utsläppen av koldioxid och leda vägen mot ett framtida fossilfritt samhälle. Just nu testas flera elvägstekniker och i takt med implementeringen ökar behovet av standarder.

Lastbilar, bussar och personbilar som drivs av el och laddas genom kraftöverföring på utvalda vägar. Det är visionen för elvägsaktörer världen över. Klimatpolitiska rådet visar i sin rapport att elektrifiering av transporter är helt nödvändigt för att nå klimatmålet för inrikes transporter till 2030. Just nu utvecklas och testas elvägslösningar i flera länder. Sverige ligger i framkant av både forskningen och utvecklingen av tekniken inom området som går under benämningen ERS – Electric Road Systems. ERS definieras som system som möjliggör kraftöverföring från vägen till fordonet medan det är i rörelse – det vill säga olika lösningar som möjliggör att ett eldrivet fordon laddas upp när det körs på en väg.

Det är flera olika tekniker för hur uppkopplingen på en vägbana kan se ut som utvecklas parallellt, för det finns fortfarande ingen etablerad gemensam standard. I Sverige har Trafikverket fått regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för elvägar och samtidigt deltar SEK, Svensk Elstandard i internationellt arbete kring standarder för elväg som pågår i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. En så kallad förstandard har tagits fram med krav på elöverföringstekniken. Läs mer på SEK hemsida>>

Behov standardisering

På SIS är vi sedan två år tillbaka engagerade i utvecklingen av ERS och hur standarder kan bidra till implementering av ett interoperabelt system. Behovet av standardisering för ERS rör flera områden och för närvarande kartläggs fyra områden: fordon, infrastruktur, intelligenta transportsystem samt elöverföring infrastruktur/fordon.

Det är framför allt tre typer av system som testas och är aktuella. Luftledningar över vägen, genom skena eller trådlöst från vägen. Just nu förbereds och testas fyra tekniska lösningar på allmän väg i Sverige.

SIS frågar Philip Almestrand Linné, som är forskare på Miljöenheten på Statens väg- och transportforskningsinstitut hur han ser på standardiseringen som verktyg i elvägsutvecklingen.

– Standardisering av teknik kan bidra till att göra elvägar mer effektiva och konkurrenskraftiga. Detta även från klimatsynpunkt, då elvägar är tänkta som alternativ till etablerade fossildrivna transportlösningar. Precis som med klimatpåverkan är det relevant att betrakta elvägar i ett gränsöverskridande perspektiv. Dels har vi den internationella aspekten av transportkorridorer som sträcker sig genom Europa, dels är det ett faktum att olika länder undersöker skilda tekniska lösningar för elvägar på hemmaplan.

När Philip Almestrand Linné tittar framåt i tiden ser han att tekniken kommer utvecklas inte bara för tunga godstransporter, utan även för persontransporter med buss och lättare fordon. 

– Förr eller senare lär det också bli ett möte mellan system för att ladda fordon stillastående och under färd. Frågan är då om dessa system kan kopplas samman i en större enhet? Även här blir standardisering viktig.  


Philip Almestrand Linné
forskare på Miljöenheten på Statens väg- och transportforskningsinstitut