Nyhet · 2018-04-27

"Upptäckten av standarden blev en 'wow'-upplevelse"

För ett år sedan började Österåkers kommun använda den så kallade äldrestandarden i avtalen med de privata utförarna inom särskilda boenden. Det underlättar vårt arbete och spar tid. Standarden är bra i allt från förfrågningsunderlag till kvalitetsuppföljningar, säger Kerstin Odenfelt, sakkunnig inom äldreområdet i Österåkers kommun.

För tre år sedan deltog Kerstin Odenfelt i ett seminarium om den då nyutgivna svenska standarden SS 872500:2015, ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”.

– Redan då tyckte jag att det här med standarder lät väldigt spännande och intressant. Seminariet blev en ”wow”-upplevelse, förklarar Kerstin Odenfelt.

Hon har en stabsfunktion inom socialförvaltningen i Österåker och arbetar nära kommunens upphandlingsenhet. Hennes roll är bland annat att vara beställarfunktionens kontakt med utförarna, både för hemtjänst och särskilt boende.

Här ingår till exempel att följa upp de avtal som har tecknats och att säkerställa att leveranserna överensstämmer med beställningarna.

– Vi började på allvar att titta på standarder när vi i fjol skulle teckna ett nytt avtal enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, med en av våra största utförare på äldreboendesidan. Resultatet blev att vi använde äldrestandarden som en bottenplatta i förfrågningsunderlaget, berättar Kerstin Odenfelt.

Sedan dess har standarden använts i samtliga förfrågningsunderlag för särskilt boende och vid kvalitetsuppföljningar med de privata utförarna.

– Standarden har levt upp till ”wow”-känslan – den förenklar vårt arbete. Att ta fram ett förfrågningsunderlag kan annars ta ganska lång tid, och ofta är det en utmaning att formulera sig rätt. Genom att använda standarden kan vi skala bort en hel del information jämfört med tidigare, säger Kerstin Odenfelt.

Hon påpekar att standarden i vissa fall är fullt tillräcklig som grundmaterial, och att den i övriga lägen kan kompletteras med mer specifika eller högre krav. Även då finns det dock ofta formuleringar i standarden att luta sig mot.

– I Österåker har vi bland annat ett krav som berör verksamhetscheferna i äldreomsorgen. Om en verksamhetschef behöver ersättas ska den nya chefen ha rätt kompetens enligt förfrågningsunderlaget och godkännas av en sakkunnig inom kommunen. Det är exempel på en detalj där kravet finns väl formulerat i standarden och som vi kombinerar med kommunens krav.

– Ett annat exempel är att standarden gör det lättare att vara tydlig och transparent med vilka kvalitetskrav som kommunen ställer. Det hade jag nytta av bland annat i höstas när jag gjorde en uppföljning kring mat och måltider inom särskilda boenden med avtal enligt LOU.

Överlag tycker Kerstin Odenfelt att standarden är väldigt genomarbetad.

– Det märks att de som har utvecklat standarden har vridit och vänt på olika delar. Här finns ett mycket bra grundmaterial att ösa ur. Det är bra att jobbet redan är gjort – då behöver vi som enskild kommun inte uppfinna hjulet på nytt.

Text: Lena Lidberg
Fakta om äldrestandarden

Den vägledande svenska standarden SS 872500:2015 berör kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. 

I dagligt tal kallas den ofta ”äldrestandarden”.

Standarden har tagits fram av SIS på uppdrag av Socialdepartementet och blev klar 2015. En uppdaterad version publicerades under våren 2017. 

Fakta om Österåkers kommun

Österåkers kommun, med centralorten Åkersberga, ingår i Stockholms län och har totalt cirka 42 000 invånare.

Cirka 600 personer har beviljats hemtjänst och i kommunen finns sex privata och en kommunal hemtjänstutförare.

Cirka 250 personer har plats på särskilt boende och av de sju äldreboendena drivs ett i kommunal regi och de övriga sex av privata aktörer.

När det gäller särskilda boenden har kommunen avtal med två verksamheter enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. I övriga fall är avtalen tecknade enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. 
Vid LOU är det kommunen som tillhandahåller lokalerna medan driften sköts av entreprenören genom avtal.

Vid LOV är det utförarna själva som har byggt upp och investerat i anläggningarna. Verksamheten konkurrensutsätts genom att den enskilde brukaren får välja utförare bland godkända leverantörer.

Standarder för kommuner

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner – allt för att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt.

I offentlig sektor är standarder ett stöd för att spara tid och pengar och för att effektivt kunna utnyttja begränsade resurser.