Nyhet · 2018-05-31

Ständiga förbättringar i ledarutvecklingen

Skanska strävar mot att bli bäst i branschen på att hitta och vidareutveckla medarbetare. Standarderna är ett viktigt stöd i ett långsiktigt arbete. Vi ställer tre frågor till Mattias Magnell!

Hur använder Skanska bedömningstjänster?

Standarder och bedömningstjänster används i stor utsträckning inom vår verksamhet, ledarutveckling och i våra utbildningar. Dessutom inom vår interna och externa rekrytering, samt i vår ledarförsörjning. I dagsläget är arbetet hos oss i särklass störst inom tillämpning av standarder för arbetsprocesser, produkter och ledningssystem men nu växer intresset för att använda standarder i vår ledarskapsutbildning och i vår kompetensutveckling, samt i vårt HR-arbete. Professionaliserat arbete med bedömningstjänster som prestations- och potentialbedömningar kommer verkligen väl till pass och koordineras av de enheter inom HR-organisationen som jobbar närmast de här frågorna för att stötta de som har störst påverkan på våra chefer och ledare. Till organisationens hjälp har vi både riktlinjer, utbildningsinsatser, vägledning och en global test- och assessment-policy på Skanska. Vår policy täcker alla de områden och metoder där vi jobbar med bedömningar av chefer och medarbetare och den gäller både våra externa konsulter och våra egna interna leveranser till organisationen. Visst återstår det en hel del i att öka kunskaper och användningen men vi har kommit en god bit på vägen.

Våra arbetsområden för bedömningar täcker och berör idag hela kedjan för vår chefs- och medarbetarutveckling, från bemanning, prestationsbedömning, belöning och utveckling till instruktioner för hantering av verktyg, metoder, utrustning och teknik. Syftet med allt är givetvis att bygga ett system som skapar resultat och gör så att vi når våra mål och blir bäst i branschen på att finna, använda, vidareutveckla och behålla våra chefer och medarbetare.

Vad är svårigheten och utmaningen i att använda dem?

I en stor organisation som vår, där vi är specialister på att driva byggprojekt, är alla centrala initiativ för utveckling av chefs- och medarbetarmetoder utmanande och inte sällan rätt knepiga att nå ut med. Vi måste jobba med både stödjande och styrande insatser. Det är en svår balansgång och det tar tid att nå ut med fakta och kunskaper om "best practice".

Vi måste kunna argumentera skickligt och uthålligt om både värdet av olika arbetssätt och skillnader i nyttan mellan bra och dåliga metoder.

De arbetssätt som vi förespråkar centralt är alltid evidensbaserade. Trots detta riskerar de att mötas med viss skepsis. Men eftersom vi kan visa att det vi för ut i organisationen - genom våra centrala ledarskapsutbildningar – både har evidens och fungerar mycket väl hos oss, vinner vi ändå förtroende i längden. Det är otroligt viktigt att vi alltid frågar våra leverantörer vad oberoende forskning har visat gällande nyttan med deras metoder. Detta har gjort att vi från början kunna räkna med en trygghet i tillämpningen och klarhet i förväntan. Detta förfaringssätt har vi hämtat från standarden och tack vare detta har vi vunnit en väldigt viktig position i vår organisation.

Vi konkurrerar om tid- och uppmärksamhet med allt ifrån tuffa projektprioriteringar i vardagen, till stora organisatoriska arbets- och utvecklingsinitiativ som ställer höga krav på vår organisation, chefer och medarbetare.

Berätta hur kan en standard fungera som ett verktyg för kvalitetssäkring?

Tack vare standarden för bedömningstjänster i arbetslivet har vi fått ett tydligt och uttalat verktyg som är lätt integrerat i vår arbetsvardag och som får kraft och relevans genom vår test- och assessment policy. Inom våra egna ledarskapsutbildningar har vi jobbat i linje med standarden redan innan den publicerades. När den väl kom fick vi en ännu större hävstång och finess i vårt arbete med både kravställande på externa konsulter som i vårt interna genomförande. De ständiga förbättringar som detta verktyg ger oss är idag fundamentalt i vår värdekedja för högkvalitativ och dokumenterat verkansfull ledarutveckling.

Erkänt bra ledarskapsutbildningar har visat sig driva ett ständigt ökande antal deltagare till våra utbildningar och har tydligt bidragit till såväl lönsamhet, ordning, planering, trivsel och kundnöjdhet i våra byggprojekt.

Vad har Skanska för policy angående karriärmöjligheter?

Vi är ett stort och internationellt företag vilket ger stora möjligheter att utvecklas och göra karriär såväl i Sverige som internationellt inom våra byggprojekt. Möjligheter till utveckling bjuds i allt från utmanande projektroller som inom våra stab och supportverksamheter.

Det har blivit uppenbart för oss att vi ska ha teamorienterade ledare som ankrat sitt ledarskap i personliga insikter om nyttan med att vi jobbar hälsosamt, säkert, etiskt, grönt och hållbart, för våra kunders bästa. Vi ska alltid ha samhället, medarbetaren och kundens bästa i sikte. Det är bara så som vi kan bli verkligt framgångsrika och klara den internationella konkurrensen.


Mattias Magnell

Kompetens- och Ledarförsörjning
Skanska Sverige AB

"Vi måste kunna argumentera skickligt och uthålligt om både värdet av olika arbetssätt och skillnader i nyttan mellan bra och dåliga metoder."

SIS/TK 513 Bedömningstjänster i arbetslivet

Standarden ISO 10667, Bedömningstjänster i arbetslivet, beskriver krav och rekommendationer för procedurer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften. Den omfattar hela bedömningsprocessen och syftar till säkrare beslutsunderlag, högkvalitativa bedömningstjänster samt kostnadseffektivare och rättvisare bedömningssystem. Standarden som ges ut i två delar – en för uppdragsgivaren och en för leverantörer är just nu under revidering.

Vill du veta mer eller ingå i arbetsgruppen?