Nyhet · 2023-05-05

Nytt forum för fjärrvärme- och fjärrkylebranschen

Bättre kunskapsöverföring, samarbete och informationsdelning är skäl till att fyra av SIS kommittéer nu slås ihop. Elleverantörer, myndigheter och akademin är några av alla aktörer som välkomnas till den nya breda grupperingen som bland annat får möjlighet att påverka harmoniserade standarder kopplade till EU-direktiven.

Standardiseringen i SIS regi är känd för att vara en hub som samlar experter från näringsliv, myndigheter, akademi och andra organisationer kring olika frågor. Inom området fjärrvärme- och fjärrkyla har standardiseringen hittills varit uppdelad på fyra kommittéer.

SIS/TK 300 Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla

SIS/TK 407 Termiska energimätare

SIS/TK 408 Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

SIS/TK 601 Termisk energi – Validering av mätvärden

Nu slår vi samman dem och bildar ett nytt brett forum som medger ökad kunskapsöverföring, samarbete och informationsdelning mellan svenska intressenter inom fjärrvärme-och fjärrkyleområdet. Det förbättrar i sin tur möjligheten till ett helhetsgrepp inom fjärrväme- och fjärrkyledistribution, kommunikation och mätning. Standardiserade rör och komponenter, mätare och principer för validering av fjärrvärme- och fjärrkyla bidrar till konkurrens på lika villkor, tydliggör funktionskrav och förenklar redovisningen av tekniska egenskaper.

Den sammanslagna kommittén välkomnar alla aktörer från för fjärrvärme- och fjärrkylemarknadens värdekedja, däribland elleverantörer, myndigheter och akademin. Genom SIS standardisering finns också den viktiga möjligheten att påverka harmoniserade standarder kopplade till Mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU (vatten- och termiska energimätare) samt Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (smarta mätare).

Vill du veta mer om standardiseringen inom fjärrvärme- och fjärrkyla som kommer att bedrivas i SIS/TK 637? Kontakta Bledar Beqiri, projektledare på SIS.

Harmoniserade standarder är en särskild kategori av europeiska standarder som ett europeiskt standardiseringsorgan tar fram på uppdrag av EU-kommissionen. En produkt som tillverkats enligt en harmoniserad standard förutsätts uppfylla kraven i det aktuella direktivet.