Nyhet · 2019-06-28

Ny undersökning: så hanteras föräldrar i arbetslivet

Många blir föräldrar under sitt yrkesliv. Förra året var nästan en miljon män och kvinnor föräldralediga någon gång. Arbetsgivare som erbjuder helhet i livet har en stor konkurrensfördel. Det finns ett intresse för att skapa tydligare riktlinjer och vägledning, visar en ny undersökning. En ny standard kan bli en väg framåt.

Text: Susanne Rydell

Hämta på förskolan, följa barnen till fritidsaktiviteter och vabba är välbekant vardag för föräldrar – men hur långt har arbetsgivare egentligen kommit kring medarbetare som vill kombinera familjeliv och arbetsliv?

Ett nytt projekt, FiA/Föräldrar i Arbetslivet, ger en bild av hur svenska arbetsgivare hanterar frågan. Ca 250 arbetsgivare har hittills deltagit i en förstudie med stöd av Vinnova.

  • Ungefär hälften av arbetsgivarna ger extra kompensation under föräldraledigheten.
  • Arbetsgivare prioriterar flexibla arbetstider. Åtta av tio arbetsgivare erbjuder det.
  • Arbetsgivare ger möjlighet att arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter. Sju av tio uppger att distansarbete är möjligt.
  • Chefer agerar ibland som förebilder. Fyra av tio arbetsgivare uppger att deras ledare agerar som förebilder vad gäller föräldraskap och arbete.
  • Två av tre arbetsgivare svarar att frågan finns på agendan och att de ger visst stöd. Men bara en av tio svarar att de har en hög medvetenhet och arbetar strategiskt med frågorna.

Många arbetsgivare svarar också att de funderar över att skapa tydligare riktlinjer. Det är ett viktigt steg och nu är tiden mogen att utöver praktiskt stöd även enas om tydligare interna attityder, enligt Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB och projektledare för studien.

– Fler skulle kunna arbeta mer metodiskt med frågan, som komplement till lokala initiativ grundade på personligt engagemang. Det gör det lättare att attrahera och behålla kompetens och ger mer nöjda medarbetare. Det bidrar till ökad inkludering och jämställdhet, och ger exempel på hållbart arbetsliv, säger Tiina Bruno.

Utvecklingen kan också ta ytterligare ett steg, hoppas hon.

– Vi ser inte bara ett stort intresse för interna riktlinjer och externt erfarenhetsutbyte. Många ser också en eventuell svensk standard som ett sätt för internationella bolag att lättare kunna sprida idéer till kollegor i andra länder, säger hon.

Projektet Föräldrar i Arbetslivet är ett samarbete med bland annat SIS. Frågan om en eventuell ny standard, eller komplettering av standarder som redan finns, utreds nu.

– Frågan om hur man kombinerar arbets- och familjeliv på bästa sätt är ständigt aktuell och viktig i de flesta organisationer. En standard är ett bra verktyg för att samla aktörer med intresse i frågan och gemensamt, i konsensus, arbeta fram en "best practice" kring området. Om det finns ett tillräckligt stort intresse bland företag, myndigheter och andra organisationer så projektleder SIS gärna ett sådant arbete, säger Niclas Widell, affärsområdeschef SIS.

Tiina Brunos råd till arbetsgivare som vill vara föräldrasmarta:

  • Kartlägg vad som görs för att kombinationen familj-arbetsliv ska fungera. Se till att de praktiska lösningarna är på plats, till exempel IT-stöd och interna rutiner. Det gynnar alla medarbetare, inte bara föräldrar.
  • Kartlägg även ert informella stöd det vill säga attityder hos ledare och kollegor. Identifiera interna förebilder för att visa hur föräldraskap kan ses som en tillgång. Konkreta exempel på hur föräldrakompetens gör nytta på jobbet är ett sätt. Det kan vara helt avgörande hur en anställd bemöts av sin närmaste chef.
  • Se området som ett nyckelområde för att bli en vinnare på morgondagens arbetsmarknad, lyft det högre på agendan och involvera alla ledare.

Ny standard om föräldrar i arbetslivet - vad, hur, varför?

Välkommen till ett informationsmöte, den 11 februari på SIS, för arbetsgivare inom ramen för social hållbarhet och kompetensförsörjning.

Läs mer och anmäl dig »

Tiina Bruno med barn

”Det gör det lättare att attrahera och behålla kompetens”

Tiina Bruno
Föräldrasmart Sverige AB

Projektet FiA/Föräldrar i Arbetslivet

Tre organisationer, Föräldrasmart Sverige AB, Whydentify och SIS, Svenska Institutet för Standarder, genomför med ett urval inbjudna arbetsgivare, ledare och medarbetare i olika branscher en serie workshops, intervjuer, enkäter och möten under januari-augusti 2019.

Studien beskriver vad som menas med föräldrainkluderande arbetssätt, ger konkreta exempel på formella och informella insatser och visar intresset för en möjlig standard. Projektet har stöd av Vinnova.