Nyhet · 2021-03-24

För en gemensam digital infrastruktur

I mitten av mars släppte EU-kommissionen sin nya strategi för standardisering, i syfte att stödja unionens politik och stärka en digital inre marknad. I strategin föreslår kommissionen att fokus läggs på 5G, Internet of Things, molntjänster, cybersäkerhet och datateknik eftersom dessa områden är väsentliga för EU:s bredare konkurrenskraft.

Standardisering av dessa områden kan påskynda digitaliseringen och få en omedelbar inverkan på områden som e-hälsa, intelligenta transportsystem, autonoma fordon, smarta städer och avancerad tillverkning.

- Detta är ett viktigt dokument som kommer vägleda det kommande årets standardisering inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), menar Johan Dahlgren, sektionschef på Svenska institutet för standarder (SIS).

För ett exportberoende land som Sverige är det viktigt att de produkter och tjänster som produceras lever upp till de krav som ställs på den globala marknaden. Genom SIS kan du vara med och utforma dessa krav och aktivt driva på så att svenska åsikter, lösningar och behov tas tillvara på vid utarbetning av dessa standarder. Det ger oss konkurrensfördelar, tillträde till större och ibland nya marknader, stärker vår position i den globala kunskapsekonomin och skapar fler jobb i Sverige. Det ökar också sannolikheten att de tjänster som bygger på dessa standarder är enkla, effektiva, tillgängliga och säkra att använda för oss.

Alla berörs av detta.

Som privatperson kommer man i kontakt med den digital infrastrukturen när man ska göra en digital signering, logga in på sin bank, genomföra olika ärenden hos en myndighet, navigera med GPS, surfa på internet eller få information om sitt barns skolgång.

Privata företag kan man skapa sig konkurrensfördelar genom att dra nytta av de möjligheter som big data, AI, autonoma system, molntjänster, internet of everything, förstärkt verklighet och robotisering medför.

Offentliga aktörer blir bättre rustade att ta sig an kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomiska, sociala och ekologisk mål.

Eftersom det varje år investeras många miljarder bara i Sverige i att bygga denna digitala infrastruktur, finns mycket att vinna i form av bland annat tidseffektivisering, minskad administration och lägre kostnader. En gemensam digital inre marknad underlättar för medborgare och företagare i deras myndighetskontakter både nationellt och inom EU, och rätt använt kan standarder och IKT-tekniska specifikationer bli effektiva verktyg som säkerställer interoperabilitet mellan digital teknik och utgör hörnstenen i en effektiv digital inre marknad.

Läs strategin i sin helhet.

Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka innehållet i dessa europeiska standarder? Kontakta Johan Dahlgren, sektionschef för informationsteknik på SIS.


Johan Dahlgren
sektionschef, Informationsteknik och ledningssystem

E-post: johan.dahlgren@sis.se

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 5 gånger per år.